Folk promenerar på en gågata i kvällsbeslysning

PRV ansluter sig till konvergensprogrammen CP13 och CP14

PRV har tillsammans med EUIPO, andra nationella immaterialrättsmyndigheter och användarorganisationer tagit fram två nya konvergensprogram (CP13 och CP14) som vi ansluter oss till under sommaren.

Konvergensprogrammen skapar en gemensam praxis för bedömningen av varumärkes- och designansökningar, med syftet att se till så att det finns en enhetlig prövning mellan de olika EU-länderna. Den gemensamma praxis som tagits fram är inte bindande rättskällor, utan fungerar som riktlinjer och hjälpmedel vid bedömningen. 

CP13 - Varumärkesansökningar som gjorts i ond tro

Genom CP13 fastställs en gemensam tolkning av begreppet ond tro och andra begrepp som är relevanta vid bedömningen av om en varumärkesansökan har gjorts i ond tro. Dokumentet innehåller bland annat termer som används i samband med bedömningen och vanligt förekommande faktorer och scenarier som kan vara relevanta vid bedömningen. Vi ansluter oss till CP13 från och med den 22 juni 2024.

CP14 - Varumärken som strider mot allmän ordning eller mot goda seder

Genom CP14 fastställs allmänna principer för bedömningen av märken som strider mot allmän ordning eller mot goda seder och en gemensam tolkning av dessa begrepp. Dokumentet innehåller bland annat exempel på märken som kan anses strida mot allmän ordning och/eller mot goda seder. Vi ansluter oss till CP14 från och med den 19 juli.

Du hittar information om de konvergensprogram vi är anslutna här.