VIndkraftverk  i ett grönt landskap

PRV:s inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2024

PRV har fått möjlighet att lämna inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition. I en tid av klimatkris, geopolitiska spänningar och transformativ teknikutveckling tar PRV:s inspel sikte på hur Sverige kan maximera värdeskapande ur forskning, samtidigt som vi värnar nationella förmågor och säkerhet.

Forskning och innovation är helt avgörande för Sveriges välstånd, konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar. Regeringens övergripande mål för svensk forskningspolitik är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Inför presentation av kommande forsknings- och innovationsproposition, som presenteras våren 2024, har PRV och en rad andra universitet och högskolor, myndigheter, organisationer samt företag fått möjlighet att ge förslag och synpunkter.

PRV föreslår en nationell strategi för teknologi och relaterade tillgångar som balanserar öppenhet och kontroll för att säkerställa både svensk konkurrenskraft och nationell säkerhet. Till strategin vill vi på PRV koppla konkreta förslag som stärker värdeskapande ur och värnande av immateriella tillgångar, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV.

Konkreta åtgärder som den nationella strategin föreslås innefatta:

  • Skapa incitament och bygg förmåga för ökat nyttiggörande av svensk forskning.
  • Åstadkom snabb, långsiktig och bred kunskapshöjning om hantering av immateriella tillgångar.
  • Ge uppdrag till PRV för att utveckla ekosystemet för innovation.
  • Accelerera datadriven forskning och innovation genom kunskapsbygge och policyutveckling i samverkan.
  • Inrätta strukturer för att säkra kontroll av nationell teknologisk förmåga.

PRV:s underlag till regeringens forskningspolitik (U2023/01467)