Tidsskrifter i högar
Foto: Pixabay

Regeringsbeslut – Periodisk skrift flyttas till Mediemyndigheten

Regeringen har fattat beslut om att handläggningen av utgivningsbevis för periodiska skrifter ska överföras från PRV till Mediemyndigheten. Syftet är att förenkla för medieföretagen och minska kostnader.

Regeringen har gett PRV i uppdrag att förbereda och genomföra en överföring av handläggningen av ärenden om utgivningsbevis för periodiska skrifter till Mediemyndigheten, som ska kunna handlägga ärenden på området från 1 januari 2025.

PRV och Mediemyndigheten hanterar närliggande uppgifter vad gäller handläggning av ärenden om utgivningsbevis. PRV utfärdar utgivningsbevis för periodiska skrifter och Mediemyndigheten utfärdar så kallade frivilliga utgivningsbevis för databaser. Båda myndigheterna ska föra register över utfärdade utgivningsbevis.

Beslutet var väntat och vi har under en lång tid haft samtal med Mediemyndigheten. De berörda medarbetarna på PRV har varit informerade och har nu tagit del av beslutet, säger Patrik Rönnkvist, Avdelningschef Design- och varumärkesavdelningen.

Överföringen från PRV till Mediemyndigheten syftar till att effektivisera hanteringen genom att samla närliggande uppgifter hos en myndighet. Denna förändring innebär att företag som både publicerar periodiska skrifter och hanterar databaser får en förenklad administrativ hantering.

Regeringens mål med denna omstrukturering är att skapa en mer kostnadseffektiv och användarvänlig förvaltning som bättre möter dagens medielandskap, där gränserna mellan olika medieformer alltmer suddas ut.

PRV kommer att samarbeta med Mediemyndigheten och Ekonomistyrningsverket för att säkerställa en smidig övergång av verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med Mediemyndigheten för att övergången ska ske så smidigt som möjligt för alla parter, avslutar Patrik Rönnkvist.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande.