Betala avgifter

Här hittar du alla avgifter för patentansökan och patent.

Bra att veta

Till oss kan du betala via vår e-tjänst för elektronisk betalning, med bankgiro eller via depositionskonto. Fakturering kan vi inte erbjuda.

Läs mer om hur du betalar här

Gå direkt till elektronisk betalning.

 

Avgifter för myndighetsutövning är inte momspliktiga – exempel på sådana avgifter är avgifter för ansöknings- och registreringsärenden samt avgifter för kopior och utskrifter av allmänna handlingar.

Då PRV:s konsulttjänster inte faller inom PRV:s myndighetsutövning är avgifterna för dessa tjänster momspliktiga.

 

 

Fullständig prislista

Nationell patentansökan
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
SE-1 Ansökningsavgift Anmälningsavgift: 500 kr. Granskningsavgift: 2500 kr. Ja 3 000 kr
SE-2 Ansökningsavgift för fullföljd internationell patentansökan Anmälningsavgift: 500 kr. Granskningsavgift: 2500 kr. Ja 3 000 kr
SE-3 Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio Ja 150 kr
SE-4 Tilläggsavgift för ytterligare frist att inkomma med översättning eller avskrift av fullföljd internationell ansökan. Ja 500 kr
SE-5 Särskild tilläggsavgift Avgift för en fullföljd internationell patentansökan som innehåller en uppfinning som inte har gått igenom en internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och där det inte går att tillämpa 36 eller 37 § patentlagen Ja 3 000 kr
SE-6 Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen. Ja 1 000 kr
SE-7 Återupptagningsavgift Återupptagningsavgift för avskriven patentansökan. Ja 500 kr
SE-8 Grundavgift för offentliggörande Ja 2 500 kr
SE-9 Tilläggsavgift för patentkrav Tilläggsavgift för varje patentkrav som kommer till efter att ansökan har skickats in om det innebär att antalet krav då blir fler än de som du har betalat ansökningsavgift för. Ja 150 kr
Inga träffar
Årsavgifter för patentansökningar och patent
ID Namn på avgift Obligatorisk Ordinarie avgift Förhöjd avgift
N-1 1:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) Ja 0 kr
N-2 2:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret) Ja 0 kr
N-3 3:e avgiftsåret Ja 1 400 kr 1 680 kr
N-4 4:e avgiftsåret Ja 1 500 kr 1 800 kr
N-5 5:e avgiftsåret Ja 1 700 kr 2 040 kr
N-6 6:e avgiftsåret Ja 1 900 kr 2 280 kr
N-7 7:e avgiftsåret Ja 2 100 kr 2 520 kr
N-8 8:e avgiftsåret Ja 2 400 kr 2 880 kr
N-9 9:e avgiftsåret Ja 2 700 kr 3 240 kr
N-10 10:e avgiftsåret Ja 3 000 kr 3 600 kr
N-11 11:e avgiftsåret Ja 3 400 kr 4 080 kr
N-12 12:e avgiftsåret Ja 3 800 kr 4 560 kr
N-13 13:e avgiftsåret Ja 4 200 kr 5 040 kr
N-14 14:e avgiftsåret Ja 4 600 kr 5 520 kr
N-15 15:e avgiftsåret Ja 5 000 kr 6 000 kr
N-16 16:e avgiftsåret Ja 5 400 kr 6 480 kr
N-17 17:e avgiftsåret Ja 5 800 kr 6 960 kr
N-18 18:e avgiftsåret Ja 6 200 kr 7 440 kr
N-19 19:e avgiftsåret Ja 6 600 kr 7 920 kr
N-20 20:e avgiftsåret Ja 7 000 kr 8 400 kr
Totalt 68 700 kr 82 440 kr
Inga träffar
Förhöjd årsavgift tas ut enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen när avgiften erläggs senare än förfallodagen. Förhöjningen utgår med 20 % mot ordinarie avgift.
Avgifter för meddelande patent
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
NM-1 Avgift för begäran av återställande av försutten tid. Nej 1 000 kr
NM-2 Avgift för registrering av pantsättningsavtal. Nej 500 kr
NM-3 Ansökan om anteckning av ny eller ändrad innehavare. Nej 500 kr
NM-4 Ansökan om anteckning av licens. Nej 500 kr
NM-5 Ansökan om anteckning av adressändring. Nej 500 kr
NM-6 Kopior och utskrifter av allmän handling Avgifter för upp till 9 sidor: 0 kr Avgift för 10 sidor: 50 kr För varje sida därutöver: 2 kr per sida Nej
Inga träffar
Patentmeddelande för nationell patentansökan
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
SE-10 Avgift för begäran av återställande för försutten tid. Nej 1 000 kr
SE-11 Ansökan om registrering av pantsättning enligt 104 § patentlagen. Nej 500 kr
SE-12 Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) för en nationell patentansökan där ansökningsavgiften har betalats till PRV. Nej 5 450 kr
SE-13 Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgift för ITS för en nationell patentansökan där ansökningsavgiften har betalats till en annan nordisk patentmyndighet (inte till PRV). Nej 8 450 kr
SE-14 Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)  Avgift för ITS för patentansökan från ett utvecklingsland. Nej 8 450 kr
SE-15 Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) Avgift för granskning av uppfinningar som är oberoende av det första patentkravet. Avgiften gäller för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar. Nej 8 450 kr
SE-16 Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)  Avgift för varje patentkrav utöver tio där du inte redan har betalat avgift till PRV. Nej 150 kr
SE-17 Avgift för särskilld kungörelse enligt 22§ femte stycket patentlagen Nej 500 kr
Inga träffar
Dessa avgifter är Meddelandeavgifter enligt 19§ andra stycket I patentlagen
Tilläggsskydd
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
NT-1 Avgift för ansökan om tilläggsskydd. Nej 10 000 kr
NT-2 Årsavgift för tilläggsskydd. Nej 20 000 kr
NT-3 Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för tilläggsskydd. Nej 6 000 kr
Inga träffar
Patentbegränsning
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
NPB-1 Avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent. Nej 8 500 kr
Inga träffar
PCT-FAS1
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
PCT-1 Internationell ansökningsavgift Avgift för ansökan som innehåller färre än 30 sidor (endast en sida av varje blad får användas) Nej 13 470 kr
PCT-2 Tilläggsavgift för varje tillkommande blad. Nej 150 kr per blad
PCT-3 Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i pdf-format via Online filing (eOLF/epoline, ePCT) För vidare information se våra e-tjänster. Nej 2 020 kr
PCT-4 Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt i XML-format - via Online filing - (eOLF/epoline, ePCT). För vidare information se våra e-tjänster. Nej 3 030 kr
PCT-5 Om en internationell ansökan ges in i elektronisk form och sekvenslistor uppfyller WIPO Standard ST.26 ska sekvenslistorna inte ingå i underlaget för avgiftsberäkning enligt ovan, om sekvenslistorna inges i textformat. Nej Se beskrivning
PCT-6 Avgift för begäran om återställande av prioritet i PCT-ärenden. Nej 1 000 kr
PCT-7 Vidarebefordringsavgift Nej 1 200 kr
PCT-8 Nyhetsgranskningsavgift Nej 18 000 kr
PCT-9 Avgiftsreduktion Minskning av avgiften på grund av att nyhetsgranskningen kan grundas på ett tidigare granskningsbesked i en ansökan som används för prioritet. Granskningsbeskedet ska komma från PRV, annan nordisk patentmyndighet eller det europeiska patentverket. Nej 2 800 kr
PCT-10 Avgiftsreduktion Minskning av avgiften om du i din ansökan hänvisar till prioritet och granskningsbesked från en tidigare internationell ansökan som har nyhetsgranskats av det europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet. Nej 2 800 kr
PCT-11 Förseningsavgift Förseningsavgiften är 50 % av summan av de obetalda avgifterna. Den lägsta summan är vidarebefordringsavgiften, och den högsta summan är 50% av den internationella ansökningsavgiften. Nej 50% tillägg
PCT-12 Tilläggsavgift Tilläggsavgift för granskning av uppfinningar som är oberoende av det första patentkravet. Avgiften gäller för varje uppfinning eller grupp av enhetliga uppfinningar. Nej 18 000 kr
PCT-13 Förseningsavgift Föresningsavgift för översättningar av internationella ansökningar som inkommer efter 14 månader från prioritetsdagen: 25 % av den internationella ansökningsavgiften exklusive sidavgift då ansökan består av fler än 30 sidor. Nej Se beskrivning
PCT-14 Kompletterande internationell nyhetsgranskning, PCT Regel 45bis. Nej 18 000 kr
Inga träffar
Avgifterna betalas till PRV som mottagande myndighet och internationell nyhetsgranskningsmyndighet.
PCT-FAS2
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
PCT-15 Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning. Nej 5 000 kr
PCT-16 Handläggningsavgift Nej 2 020 kr
PCT-17 Tilläggsavgift Tilläggsavgift för prövning av uppfinningar som är oberoende av det första patentkravet. Avgiften gäller för varje uppfinning eller grupp av enhetliga uppfinningar. Nej 5 000 kr
PCT-18 Förseningsavgift Förseningsavgiften är 50 % av summan av de obetalda avgifterna. Lägsta summan är 50% av handläggningsavgiften, och högsta summan är den dubbla handläggningsavgiften. Nej Se beskrivning
Inga träffar
Avgifterna betalas till PRV som myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning.
Europeiska patent som valideras i Sverige
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
EP-1 Grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet. Avgiften avser patentet i original, ändrad omfattning, rättelse av offentliggjord översättning eller begränsning av patent som EPO meddelat. Nej 2 500 kr
EP-2 Avgift för ändring av översättning av europeiskt patent som ännu inte offentliggjorts av PRV. Nej 900 kr
EP-3 Avgift för kungörelse av översättning av patentkrav i publicerad europeisk patentansökan eller rättelse av sådan översättning (provisoriskt skydd). Nej 500 kr
EP-4 Årsavgifter för validerade patent Årsvgifter är samma som för meddelade nationella patent. Se årsavgifter för nationell patentansökan under fliken Nationell patentansökan. Nej
Inga träffar
Typ av bevis
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
B-1 Bevis om uppgifter i patentansökningsdiariet och patentregistret Nej 100 kr/styck
B-2 Bevis om pantsättning Nej 100 kr/styck
B-3 Diariebevis Nej 100 kr/styck
B-4 Prioritetsbevis Nej 250 kr/styck
Inga träffar
Namn på konsulttjänst
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
KT-1 Nyhetsgranskning Nej 13 300 kr
KT-2 Nyhetsgranskning med expressleverans Nej 17 300 kr
KT-3 Träffa en patentingenjör Kom igång genom att träffa en patentingenjör som kan hjälpa dig besvara dina frågor. Nej 3 300 kr
KT-4 Patentportfölj, företag/uppfinnare (per sökt namn) Nej 1 500kr per sökning
KT-5 PCT-uppdrag Nej 25 000 kr
KT-6 Prior Art Nej Begär offert
KT-7 Freedom to operate-sökning Nej Begär offert
KT-8 Tekniksökning Nej Begär offert
KT-9 Validitetsgranskning Nej Begär offert
KT-10 Preliminär patenterbarhetsbedömning Nej Begär offert
KT-11 Sekvenssökningar Nej Begär offert
KT-12 Citeringssökning Nej Begär offert
KT-13 Patentbevakning Nej Begär offert
KT-14 Patentfamilj Nej Begär offert
KT-15 Patentlandskap Nej Begär offert
KT-16 Timpris för konsulttjänster i patent-dokumentation och teknisk litteratur. Minimum 3 konsulttimmar. Administrativ avgift tillkommer per sökning: - Kontokunder: 500 kr - Fakturakunder: 600 kr Nej 1 500 kr per timme
Inga träffar
Avgifterna är angivna utan moms
Övriga konsulttjänster
ID Namn på avgift Obligatorisk Avgift
KT-17 Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga: Upp till 9 sidor: utan avgift 10 sidor: 50 kr För varje sida därefter: 2 kr Nej
KT-18 För kopior och utskrifter av böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial som inte är allmän handling, per st. Nej 100 kr
KT-19 Ord och uttryck inom patentväsendet. Nej 325 kr
KT-20 Försändelsekostnad (fakturakunder). Nej 30 kr
KT-21 Försändelsekostnad (depositionskonto-kunder). Nej 20 kr
KT-22 För externa kurser inom patentområdet, kontakta vår utbildningsverksamhet. Nej
Inga träffar
Avgifterna är angivna utan moms