Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2017-02-27
Betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79).
Yttrande - AD 411 2016/3353

2017-02-13
Promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken.
Yttrande - AD 411 2017/212

2017-01-24
Näringsdepartementets promemoria Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar (N2016/07338/RS)
Yttrande - AD 411 2016/3167

2017-01-11
Promemorian Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838),
(dnr N2016/07353/IFK)
Yttrande - AD 411 2016/3185

2017-01-10
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker COM (2016) 750 final.
Yttrande - AD 411 2016/3529

Lär dig mer

Välkommen till PRV-skolan online!

Här får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online är helt kostnadsfri.

Webbsända seminarier

Våra webbsända seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.