Gå till innehållet

Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2018-02-22
Angående yrkande om skadestånd från OP Gruppen AB och OP Erjo A.
Yttrande - AD 2017/3408

2018-02-20
Yttrande över departementspromemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
(Dnr Fi2016/04244/DF)
Yttrande - AD 411-2017/3221

2018-02-09
Yttrande över förfrågan från Kommerskollegium om Regeringsuppdrag om brexit (dnr 2017/01831-3)
Yttrande - AD 2017/3151