Gå till innehållet

Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2017-09-22
Yttrande över departementspromemorian Ds 2017:28 En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (Dnr N2017/04541/RS).
Yttrande - AD 411 2017/2057

2017-09-06
Remissyttrande över SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter (Ju2017/05104/L1).
Yttrande - AD 411 2017/1738

2017-08-15
Yttrande över betänkandet SOU:39 Ny dataskyddslag (Ju2017 /0464/L6).
Yttrande - AD 411 2017/1515

2017-08-15
Yttrande över departementspromemorian Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen (Ds 2017:19).
Yttrande - AD 411 2017/1737

2017-08-10
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012. COM (2017) 256 final.
Yttrande - AD 411 2017/1472

2017-08-10
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden. COM (2017) 257 final.
Yttrande - AD 411 2017/1471

2017-08-09
Domarnämndens promemoria: Begäran om författningsändring avseende lagen om utnämning av ordinarie domare (Ju2017/03058/DOM).
Yttrande - AD 411 2017/1482

2017-08-08
Yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40).
Yttrande - AD 411 2017/1698

2017-08-08
Yttrande över departementspromemorian Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument (Ds 2017:21).
Yttrande - AD 411 2017/1647

2017-02-27
Betänkandet En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79).
Yttrande - AD 411 2016/3353

2017-02-13
Promemorian Författningsändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken.
Yttrande - AD 411 2017/212

2017-01-24
Näringsdepartementets promemoria Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar (N2016/07338/RS)
Yttrande - AD 411 2016/3167

2017-01-11
Promemorian Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838),
(dnr N2016/07353/IFK)
Yttrande - AD 411 2016/3185

2017-01-10
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker COM (2016) 750 final.
Yttrande - AD 411 2016/3529