Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2017-01-11
Promemorian Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838),
(dnr N2016/07353/IFK)
Yttrande - AD 411 2016/3185

2017-01-10
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker COM (2016) 750 final.
Yttrande - AD 411 2016/3529

2016-11-23
Promemorian Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (dnr JU 2016/07793/L3)
Yttrande - AD 411 2016/2898

2016-11-21
PAngående förslag på ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
(Ju2016/07797/L3)
Yttrande - AD 411 2016/2899

2016-10-20
EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering (dnr Ju 2016/06404/L3)
Yttrande - AD 411 2016/2401

2016-06-16
Betänkandet SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter.
(S 2016/01610/FS och S 2016/01612/FS)
Yttrande - AD 411 2016/900

2016-06-16
Förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet; dnr: M2016/01459/R
Yttrande - AD 411 2016/1408

2016-06-15
Regeringens skrivelse Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (UD2016/09273/I U)
Yttrande - AD 411 2016/1347

2016-04-12
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Dnr S2016/01695/FST)
Yttrande - AD 411 2016/646

2016-03-09
Yttrande på remiss av italienska lagstiftningsförslag om nationell kvalitetsmärkning och frivillig märkning för spårbarhet av varor (Kommerskollegium Dnr 4.2.2-2016/00279-2)
Yttrande - AD 411 2016/412

2016-02-24
EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten KOM (2015) 626 slutlig (JU2016/00084/L3)
Yttrande - AD 411 2016/63

2016-02-15
Utkast till regeringens proposition: Elektroniskt kungörande av författningar (Ju2008/8372/L6)
Yttrande - AD 411 2016/81

2016-02-01
EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden KOM (2015) 627 slutlig (JU2016/00085/L3)
Yttrande - AD 411 2016/239

2016-01-15
EU-kommissionens meddelande om en inre marknadsstrategi för varor och tjänster (UD2015/09859/FIM, KOM(2015) 550)
Yttrande - AD 411 2015/2886

Lär dig mer

Välkommen till PRV-skolan online!

Här får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online är helt kostnadsfri.

Webbsända seminarier

Våra webbsända seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.