Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2015-11-20
Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)
Yttrande - AD 2015/1557

2015-10-30
Svar på inbjudan att komma med underlag till regeringens forskningspolitik
(dnr U2015/1662/UH)
Yttrande - AD 411 2015/1238
Bilaga till yttrandet - AD 411 2015/1127 

2015-10-22
Översyn av 11§ lagen om anmälningsskyldighet avseende vissa finansiella instrument (FI2015/3496)
Yttrande - AD 2015/2394

2015-10-21
Remiss av Hemställan om begäran om förtydligande av vägmärksförordningen 2 kap. 17 § (diarienr 2015/1927/MRT)
Yttrande - AD 411 2015/2394

2015-10-19
Frysning av möjligheten till central attack­ - diskussion inom WIPO:s arbetsgrupp för översyn av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken)
Yttrande - AD 411 2015/2556

2015-09-18
Betänkandet Ny patentlag SOU 2015:41 (Ju2015/3556/L3)
Yttrande - AD 411 2015/1168

2015-09-18
Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Ju 2015/05123/L3)
Yttrande - AD 411 2015/1720

2015-09-14
Betänkandet SOU 2015:36 Översyn av lagen om skiljeförfarande.
Yttrande - AD 411 2015/1570

2015-09-08
Betänkandet SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt (dnr N2015/4705/KF)
Yttrande - AD 411 2015/2007

2015-08-28
Betänkandet SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (Dnr. 52015/418/FS)
Yttrande - AD 411 2015/1086

2015-08-06
Betänkandet SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (dnr Ju 2015/4155/L3)
Yttrande - AD 2015/1368

2015-07-31
Public Consultation on the Rules on Court fees and recoverable costs
Yttrande - AD 411-2015/1314

2015-06-08
Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF)
Yttrande - AD 411-2015/1127
Bilagor till yttrandet

2015-05-13
Promemorian Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet; dnr: M2014/1331/R
Yttrande - AD 411-2015/695

2015-05-11
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteck-ningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Ds 2015:13)
Yttrande - AD 2015-844/41

2015-04-29
Skadeståndsanspråk från Aquagyro Vattenvård AB; JK dnr 1758-15-40.
Yttrande - AD 411-2015/896

2015-03-04
Yttrande avseende promemorianPatent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden
(dnr Ju2015/841/DOM).
Yttrande - AD 411-2015/242

2015-02-20
Remiss avseende PTS förslag på hantering av vissa toppdomänsansökningar samt ändringar i toppdomänslagen Dnr: 14-9695.
Yttrande - AD 411-2015/360

2015-01-20
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori (Dnr. 3.7-44101/2014).
Yttrande - AD 411-2015/3030

Lär dig mer

Välkommen till PRV-skolan online!

Här får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online är helt kostnadsfri.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.