Remissvar 2022

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2022-12-16
Remiss av betänkande av utredningen Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)
Yttrande - AD 411-2022/2235

2022-11-14
Remiss av betänkande av utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet
(SOU 2022:23) Ju2022/02173.
Yttrande - AD 411-2022/1615

2022-09-23
Remiss av betänkande av utredningen om privatkopieringsersättning: Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20).
Yttrande - AD 411-2022/1334

2022-07-08
Remissvar PRV - Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer, UD2022/05291.
Yttrande - AD 411-2022/1153

2022-06-27
Yttrande över remissen av EU-kommissionens förslag om förordning om ekodesign för hållbara produkter (Dnr M2022/00802)
Yttrande - AD 411-2022/1594

2022-06-01
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final (I2022/01039)
Yttrande - AD 411-2022/1189

2022-05-30
Remiss av Utredningen om betrodda tjänsters slutbetänkande ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen” (SOU 2021:62) (RK: I2021/01954).
Yttrande - AD 411-2022/430

2022-05-19
Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754, KOM (2022) 174.
Yttrande - AD 411-2022/1085

2022-02-22
Remiss av betänkande Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)
Yttrande - AD 411-2021/3026

2022-02-10
Remiss av betänkandet Från kris till kraft - återstart för kulturen (SOU 2021:77) Dnr Ku2021/02071
Yttrande - AD 10-2022/301

2022-01-19
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (dnr S2021/07285)
Yttrande - AD 2021/3377

2022-01-03
Remissvar, Starkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65
Yttrande - AD 411 2021/2716