Remissvar 2021

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2021-12-08
Remiss av promemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden (Ds 2021:30) (JU2021/03517)
Yttrande - AD 411 2021/2543

2021-07-02
Yttrande på Vem kan man lita på? (SOU 2021:9) (RK: I2021/00503)
Yttrande - AD 411 2021/1013

2021-06-21
Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts COM(2021) 206) (I2021/01304)
Yttrande - AD 411 2021/1380

2021-06-11
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång; (I2021/0154)
Yttrande - AD 411 2021/855

2021-06-02
Användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder (Dnr RA-KS 2021/1)
Yttrande - AD 411 2021/493

2021-04-26
Betänkandet SOU 2020:59, Innovation som drivkraft – från forskning till nytta.
Yttrande - AD 411 2021/200

2021-03-09
Yttrande avseende remissen Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (I2020/03269).
Yttrande - AD 411 2020/3508

2021-03-02
Yttrande avseende Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
Yttrande - RS 2020/0780

2021-02-19
Yttrande avseende Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen, (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter (DNR: M2020/01705/Nm)
Yttrande - AD 411 2020/3206

2021-02-09
Yttrande avseende promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
(Ju2020/04525/L1)
Yttrande - AD 411 2020/3466

2021-02-08
PRV:s remissvar angående Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final), S2021/00051
Yttrande - AD 411 2021/12

2021-01-13
Yttrande avseende promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) (Ju 2020/04028)
Yttrande - AD 411 2020/3123