Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2021-03-09
Yttrande avseende remissen Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (I2020/03269).
Yttrande - AD 411 2020/3508

2021-03-02
Yttrande avseende Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen.
Yttrande - RS 2020/0780

2021-02-19
Yttrande avseende Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen, (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter (DNR: M2020/01705/Nm)
Yttrande - AD 411 2020/3206

2021-02-09
Yttrande avseende promemorian Bättre skydd för tekniska företagshemligheter (Ds 2020:26)
(Ju2020/04525/L1)
Yttrande - AD 411 2020/3466

2021-02-08
PRV:s remissvar angående Remiss av EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi för Europa (COM (2020) 761 final), S2021/00051
Yttrande - AD 411 2021/12

2021-01-13
Yttrande avseende promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25) (Ju 2020/04028)
Yttrande - AD 411 2020/3123

2020-12-14
Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande SOU 2020:55,Regeringskansliets diarienummer: I2020/02346
Yttrande - AD 411 2020/2585

2020-11-27
Remiss av betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) (UD2020/11744/HI)
Yttrande - AD 411 2020/2385

2020-09-29
Remiss av promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13) (JU2020/02447/L3)
Yttrande - AD 2020/1755

2020-06-01
Förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet) kan genomföras i svensk rätt. (UD2020/04338/HI)
Yttrande - AD 41-2020/809

2020-06-01
Förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/958/EU av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (direktivet om proportionalitetsprövning) kan genomföras i svensk rätt. (UD2020/04337/HI)
Yttrande - AD 41-2020/809

2020-06-01
Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten. (N2020/00310/JL)
Yttrande - AD 411-2020/1136

2020-04-24
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.
Yttrande - AD 411-2020/245

2020-04-22
EU-sakråd om EU:s industripolitik.
Yttrande - AD 411-2020/1064

2020-02-20
Angående Fördjupad kartläggning - SDG-utredningen.
Yttrande - AD 411-2020/272

2020-02-12
Angående yrkande om skadestånd från Gatusmak AB (7495-19-4.3.2)x.
Yttrande - AD 411-2020/105

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om IT-säkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om informationssäkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-06
Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m. (N2019/02174/JL).
Yttrande - AD 411-2019/3226

2020-01-21
Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).
Yttrande - AD 411-2019/3427