Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2019-12-20
Angående SDG genomförandeakt om användarstatistik och återkoppling.
Yttrande - AD 411-2019/3508

2019-10-31
PRV:s svar på inbjudan att komma med underlag till regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH).
Yttrande - AD 411-2019/1804

2019-10-04
Synpunkter på Ekonomistyrningsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd.
Yttrande - AD 411-2019/2562

2019-09-13
Yttrande avseende betänkandet Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21) UD2019/07660.
Yttrande - AD 411-2019/1597

2019-09-09
Synpunkter på EU-kommissionens vägledande dokument med praktiska aspekter av genomförandet av standardiseringsförordningen 1025/2012.
Yttrande - AD 411-2019/2084

2019-09-02
Förslag till MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, er ref. 2019-02194.
Yttrande - AD 411-2019/1771

2019-06-14
Yttrande avseende betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) U2019/00304/UH.
Yttrande - AD 411-2019/1584

2019-04-03
Yttrande avseende Betänkandet SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.
Yttrande - AD 2018/3470

2019-03-29
Yttrande avseende Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:X).
Yttrande - AD 411-2019/660

2019-02-15
Förslag till föreskrift om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften.
Yttrande - AD 411-2019/279

2019-02-04
Ds 2018:27 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. Kompletterande yttrande med anledning av nytt yttrande från Läkemedelsverket.
Yttrande - AD 411-2019/179