Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2023-01-11
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget, Fi2022/03156
Yttrande - AD 411-2022/2958

2022-12-16
Remiss av betänkande av utredningen Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)
Yttrande - AD 411-2022/2235

2022-11-14
Remiss av betänkande av utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet
(SOU 2022:23) Ju2022/02173.
Yttrande - AD 411-2022/1615

2022-09-23
Remiss av betänkande av utredningen om privatkopieringsersättning: Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20).
Yttrande - AD 411-2022/1334

2022-07-08
Remissvar PRV - Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer, UD2022/05291.
Yttrande - AD 411-2022/1153

2022-06-27
Yttrande över remissen av EU-kommissionens förslag om förordning om ekodesign för hållbara produkter (Dnr M2022/00802)
Yttrande - AD 411-2022/1594

2022-06-01
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM (2022) 68 final (I2022/01039)
Yttrande - AD 411-2022/1189

2022-05-30
Remiss av Utredningen om betrodda tjänsters slutbetänkande ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen” (SOU 2021:62) (RK: I2021/01954).
Yttrande - AD 411-2022/430

2022-05-19
Remiss av Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754, KOM (2022) 174.
Yttrande - AD 411-2022/1085

2022-02-22
Remiss av betänkande Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)
Yttrande - AD 411-2021/3026

2022-02-10
Remiss av betänkandet Från kris till kraft - återstart för kulturen (SOU 2021:77) Dnr Ku2021/02071
Yttrande - AD 10-2022/301

2022-01-19
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (dnr S2021/07285)
Yttrande - AD 2021/3377

2022-01-03
Remissvar, Starkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65
Yttrande - AD 411 2021/2716