Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2023-09-25
Europaparlamentets och Rådets direktiv för humanläkemedel COM(2023) 192 final 2023/0132 (COD) och Europaparlamentets och Rådets förordning för humanläkemedel COM(2023) 193 final 2023/0131 (COD).
Yttrande - AD 411-2023/1296

2023-08-31
Remissvar Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång, Fi2023/01601
Yttrande - AD 411-2023/1209

2023-08-22
Bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar, ert diarienummer Ju2023/01156, PRV remissvar.
Yttrande - AD 411-2023/1358

2023-06-20
EU-kommissionens ”patentpaket”
Yttrande - AD 411-2023/1191

2023-06-19
Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser (Fi2023/01171)
Yttrande - AD 411-2023/755

2023-06-19
En inre marknad för digitala tjänster, ert dnr Fi2023/00943
Yttrande - AD 411-2023/569

2023-05-17
Re: Postfinansieringsutredningen, ert diarienummer Fi2023/00486
Yttrande - AD 411-2023/568

2023-04-05
En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning, Fi2023/01206
Yttrande - AD 411-2023/779

2023-03-16
Europaparlamentets och Rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM (2022) 702 final (Ju2022/03740)
Yttrande - AD 411-2023/2

2023-02-15
Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020
Yttrande - AD 411-2022/2885

2023-01-11
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget, Fi2022/03156
Yttrande - AD 411-2022/2958

Uppdaterad 2023-09-26