Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2018-11-05
Promemorian Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan och Singapore (Ju2018/04297/L3))
Yttrande - AD 411-2018/2392

2018-10-19
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (Dnr Fi2018/02928/SFÖ)
Yttrande - AD 411-2018/2258

2018-09-24
Ds 2018:27 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.
Yttrande - AD 411-2018/1771

2018-09-24
EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. (Ju2018/04222/L3)
Yttrande - AD 411-2018/2324

2018-09-13
Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
Yttrande - AD 411-2018/1454

2018-09-10
Promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och företagsnamn (dnr Ju2018/03570/L3)
Yttrande - AD 411-2018/1787

2018-08-30
Betänkandet SOU 2018:23 Konstnär - oavsett villkor?
Yttrande - AD 411-2018/1493

2018-06-25
Betänkandet SOU 2018:04 Framtidens biobanker (dnr S2018/00641/FS)
Yttrande - AD 411-2018/903

2018-06-12
EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Ju2018/03099/L3)
Yttrande - AD 411-2018/1525

2018-06-08
Ds 2018:17 Ändringar av det kön som framgår av folkbokföringen (dnr S2018/03106/FS)
Yttrande - AD 411-2018/1483

2018-06-08
Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (dnr S2018/02631/FS)
Yttrande - AD 411-2018/1229

2018-05-30
Betänkandet SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering (dnr U2018/00382/UH)
Yttrande - AD 411-2018/704

2018-05-25
Betänkandet SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (Ju2018/01146/L3)
Yttrande - AD 411-2018/705

2018-05-18
Betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka (dnr N2017/07438/FF)
Yttrande - AD 411-2018/1399

2018-03-28
Remiss angående förslag till ändringar i registreringsvillkor gällande toppdomänen .se samt registreringsvillkor för toppdomänen .nu
Yttrande - AD 411-2018/622

2018-03-15
Yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) (Dnr Ku2017/02516/D1SK).
Yttrande - AD 411-2017/3521

2018-02-22
Angående yrkande om skadestånd från OP Gruppen AB och OP Erjo A.
Yttrande - AD 2017/3408

2018-02-20
Yttrande över departementspromemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
(Dnr Fi2016/04244/DF)
Yttrande - AD 411-2017/3221

2018-02-09
Yttrande över förfrågan från Kommerskollegium om Regeringsuppdrag om brexit (dnr 2017/01831-3)
Yttrande - AD 2017/3151

EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Ju2018/04222/L3