Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2020-04-24
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.
Yttrande - AD 411-2020/245

2020-04-22
EU-sakråd om EU:s industripolitik.
Yttrande - AD 411-2020/1064

2020-02-20
Angående Fördjupad kartläggning - SDG-utredningen.
Yttrande - AD 411-2020/272

2020-02-12
Angående yrkande om skadestånd från Gatusmak AB (7495-19-4.3.2)x.
Yttrande - AD 411-2020/105

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om IT-säkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om informationssäkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-06
Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m. (N2019/02174/JL).
Yttrande - AD 411-2019/3226

2020-01-21
Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).
Yttrande - AD 411-2019/3427