Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2023-04-05
En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning, Fi2023/01206
Yttrande - AD 411-2023/779

2023-03-16
Europaparlamentets och Rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM (2022) 702 final (Ju2022/03740)
Yttrande - AD 411-2023/2

2023-02-15
Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020
Yttrande - AD 411-2022/2885

2023-01-11
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget, Fi2022/03156
Yttrande - AD 411-2022/2958