Remissvar 2023

2023-11-30
Promemoria Vissa patenträttsliga frågor Ju2023/02395.
Yttrande - AD 411-2023/2559

2023-11-16
PRV:s svar på inbjudan att inkomma med synpunkter inför energiforsknings-propositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet (KN2023/03970).
Yttrande - AD 411-2023/2230

2023-11-03
Remiss av promemorian Genomförande av EU:s dataförvaltningsförordning (Ds 2023:24). Fi2023/02158.
Yttrande - AD 411-2023/1629

2023-10-31
Remiss av En inre marknad för digitala tjänster (SOU 2023:39) (Fi2023/02280).
Yttrande - AD 411-2023/1933

2023-10-27
PRV:s svar på inbjudan att inkomma med underlag till regeringens forskningspolitik. (U2023/01467).
Yttrande - AD 411-2023/1534

2023-09-25
Europaparlamentets och Rådets direktiv för humanläkemedel COM(2023) 192 final 2023/0132 (COD) och Europaparlamentets och Rådets förordning för humanläkemedel COM(2023) 193 final 2023/0131 (COD).
Yttrande - AD 411-2023/1296

2023-08-31
Remissvar Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång, Fi2023/01601.
Yttrande - AD 411-2023/1209

2023-08-22
Bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar, ert diarienummer Ju2023/01156, PRV remissvar.
Yttrande - AD 411-2023/1358

2023-06-20
EU-kommissionens ”patentpaket”
Yttrande - AD 411-2023/1191

2023-06-19
Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser (Fi2023/01171).
Yttrande - AD 411-2023/755

2023-06-19
En inre marknad för digitala tjänster, ert dnr Fi2023/00943.
Yttrande - AD 411-2023/569

2023-05-17
Re: Postfinansieringsutredningen, ert diarienummer Fi2023/00486.
Yttrande - AD 411-2023/568

2023-04-05
En gemensam laddningsstandard för viss radioutrustning, Fi2023/01206.
Yttrande - AD 411-2023/779

2023-03-16
Europaparlamentets och Rådets direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten COM (2022) 702 final (Ju2022/03740).
Yttrande - AD 411-2023/2

2023-02-15
Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020.
Yttrande - AD 411-2022/2885

2023-01-11
Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget, Fi2022/03156.
Yttrande - AD 411-2022/2958