Modvion – träkraft i medvind

Framtidens vindkraft kommer att kräva installationer högre upp än vad som är möjligt idag. Längst fram i utvecklingen står Modvion, ett svenskt bolag vars patent för modulbyggda trätorn är anpassade för nästa generations vindturbiner. Nyligen invigde de världens högsta vindkraftverk utrustat med ett trätorn utanför Skara i Västra Götaland.

Den tekniska utvecklingen av vindkraftverk gör dem effektivare, men också större. Kurvorna pekar stadigt uppåt och under 2020-talet förväntas medeleffekten öka till över 5MW per installerad turbin.

Större turbiner kräver en större rotordiameter och en större rotordiameter gör att turbinen behöver komma högre upp i luften. Men det är inte den enda anledningen till att man vill högre upp, förklarar Modvions Head of Operations, Pär Hallgren.

Porträttbild på man med skäggstubb
Pär Hallgren, Head of Operations

– En stor anledning är att det är en högre medelvind ju högre upp du kommer och du slipper störningar från markturbulens. Desto högre upp desto mer elproduktion per installerad turbin.

Enklare transporter

Istället för 100 meterstorn kommer framtidens vindkraftverk vara 150–200 meter höga. De höga konstruktionerna sätter begränsningar för stål- och betongkonstruktioner. Delarna som krävs blir så stora att de inte kan fraktas på vanliga vägar, broar och tunnlar. Det är där Modvion kommer in.

– Den ihåliga limträkonstruktionen som vi patenterat är lättare, starkare och billigare per meter. Delarna är uppbyggda av 3 mm granfaner som vänts i olika fiberriktningar för att få rätt styrka men ändå kunna formas till ett cylindriskt torn. De kan serietillverkas i fabrik och fraktas på vanliga lastbilar till monteringsplatsen.

Modvion grundades 2016 och Pär Hallgren har varit med sedan 2021. Arkitekten, entreprenören och en av grundarna, David Olivegren blev intresserad av att bygga höga konstruktioner i limträteknik.

David kom med sin idé till Chalmers Entreprenörsskola där han fick hjälp av mastersstudenter att studera de tekniska möjligheterna och om affärsplanen hade bärighet.

– Att det blev torn i fanerbaserat trämaterial beslutades under det första året då det var tydligt att idén hade en bra teknisk och kommersiell bärighet i denna marknad. Dock ser vi Modvion som ett träteknikföretag och ser flera möjliga användningsområden för vår teknik. Fördelen med trä som förnyelsebar råvara är förutom att det går att bygga högt, att när vindkraftverket är uttjänt kan du såga upp tornet till limträbalkar att använda i byggnader. När byggnaden sedan rivs, kan limträbalkarna bli kartong och papper. Därmed kan fantastiska träfibern återanvändas över lång tid. Under tiden har det växt upp fler träd än vad som behövdes till produktionen av ursprungsprodukten.

Minskat koldioxidutsläpp

Det förnyelsebara materialet gör att koldioxidutsläppet vid tornbyggnationen sänks med mer än 90% jämfört med stålkonstruktioner.

2023 blev världens högsta vindkraftverk med trätorn klart. Det står utanför Skara och har en navhöjd på 105 meter. Tornet är drygt 5 meter i diameter i botten och 2,5 meter högst upp.

– Enligt våra beräkningar kommer vi att kunna bygga betydligt högre än så. Vårt mål är att tornen ska användas i de mest krävande installationerna på land och till havs. Det är där du har störst nytta av trätekniken.

IP-råd skickar ideer till ombudet

Danmark som är världsledande inom patent kopplat till vindkraft-teknik fick tidigt upp ögonen för tekniken och Vestas har gått in som finansiär och delägare. Något som sannolikt inte varit möjligt om inte Modvion tidigt haft en strategi för, och fokuserat på, sina immateriella tillgångar.

– Modvion är ett registrerat varumärke. Vi har också åtta godkända patent och över tio i ansökningsfas. Dessa patent handlar om vår applikation och tillverkningsprocessen. Vi försöker fånga upp så mycket värde som möjligt ur det jobb vi lägger ner.

Hur man dimensionerar och beräkningsmodellerna kopplat till det är företagshemligheter.

– Vi har ett IP-råd som möts regelbundet och arbetar ihop med en av de större ombudsfirmorna för att se vad som är patenterbart och inte. Det är också viktigt att vi har kännedom så vi inte gör intrång på andras patent.

Viktigt för investerare och kunder

Modvion är ett bolag som är i fortsatt behov av privata investeringar och kommer att behöva göra ett antal nyemissioner för att verkliga alla idéer.

– Investerare tittar på värdet av tekniken. Då är våra registrerade immateriella tillgångar viktiga för att bevisa ett värde över tid. Samma sak är det för våra kunder. De vill kunna se att vi har rätt att använda tekniken och att Modvion är ett långsiktigt och hållbart bolag. Man vill inte att konkurrenter till oss ska kunna kopiera tekniken, vilket skulle kunna påverka vår marknadspotential framåt.

I vilka länder man har valt att patentera har styrts av ett antal saker. Dels har man valt länder som bygger eller kommer att bygga mycket vindkraft, dels länder som har stor tillverkningsindustri. Man har även tagit med länder som har en utbyggd skogsindustri eftersom produktionen av modulerna troligen kommer att ligga i närheten av en hållbar träindustri finns.

– Vi har börjat i Sverige med alla våra patentansökningar eftersom vi får en ganska snabb granskning och får en tids- och kostnadseffektiv process innan man måste ta beslut hur man går vidare med PCT. Det har varit framgångsrikt hittills. Vi för en dialog med vårt ombud om enhetligt patent i EU kan vara intressant i framtiden, men än så länge börjar vi i Sverige.

Intervjun gjordes 2024. Foto: Modvion

Tre tips från Pär Hallgren:

  • Är du ett teknikdrivet bolag – hitta en balans mellan det du patenterar och hemlighåller.
  • Det är viktigt att du har med tankar kring patent tidigt. Det är en byråkratisk process, men skapar ett bestående värde som uppmärksammas och uppskattats. Se det som en investering över tid.
  • Var inte rädd för att söka patent. Om det inte känns rätt kan du dra tillbaka ansökan. Skapar det inte värde, dra tillbaka.

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2024-04-05