Ordlista A-E

Ord på bokstäverna A-E.

A

Anordning

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Anordning är en patentkravskategori som beskriver bland annat apparat, verktyg, maskin, anläggning och material, samt framställda föremål eller produkter, så som kemiska produkter, läkemedel och bruksföremål.

Ansökningsavgift

När en ansökan lämnas in för att registrera ett patent, varumärke eller en design är ansökningsavgiften den avgift sökanden måste betala för att få ärendet granskat och bedömt. Avgiften betalas oavsett om ansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser själva handläggningen av ärendet.

Ansökningshandling

Ansökningshandling är ett dokument där det framgår vilken typ av ansökan det gäller, exempelvis patent- varumärke eller design. Olika krav gäller för vilka uppgifter som ska ingå i ansökningshandlingen beroende på vilket område ansökan gäller. Du kan läsa vidare på hemsidan exakt vilka uppgifter som ska vara med i din ansökan. Gemensamt för ansökningarna är att sökanden och den som skapat rättigheten inte behöver vara samma person. Sökanden kan vara en eller flera personer eller företag. Om sökanden vill ge fullmakt till ett ombud för att sköta ansökningsförfarandet hos PRV ska ombudets namn och adress framgå och fullmakten ges in.

Ansvarig utgivare (periodisk skrift)

Den som vill ge ut en tidskrift måste ha en ansvarig utgivare registrerad enligt tryckfrihetsförordningens regler. Det är ägarens ansvar att utse och lämna uppgifter till PRV om vem som är utgivare. En ansvarig utgivare ska alltid vara en fysisk person. Ägaren och den ansvarige utgivaren kan, men behöver inte, vara samma person. Den ansvarige utgivaren är ensam ansvarig för det som står i en tryckt skrift och utgivarskapet utövas under straffansvar.

Användning

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Användning är en patentkravskategori där bland annat användning av ett medel (ämne, material, blandning, bruksföremål, apparat etc.) och användning av ett förfarande ingår.

Användningstvång

Det finns ett användningstvång stadgat för varumärken, det är inget verkligt tvång utan det är en regel som säger att ett registrerat varumärke i princip måste användas i näringsverksamhet för att ensamrätten ska få behållas. Har ett varumärke inte använts under fem år kan registreringen hävas. Hävningsförfarandet sker inte per automatik utan det krävs att en tredje part ansöker eller väcker talan om hävning. Användningen av varumärket måste utgöra ett verkligt bruk av varumärket för att användningstvånget ska vara uppfyllt. Användningstvång kallas också bruksplikt.

Avgift

Avgift är det belopp som en produkt eller tjänst kostar eller kostnaden för myndighetsutövning i till exempel ansöknings- och registreringsärenden.

Avslag

Att få avslag innebär att din ansökan inte har blivit beviljad. Ett avslag går att överklaga, se Överklagan.

B

Benämning

Benämning är ungefär samma sak som beteckning. För patent är benämningen uppfinningens titel. Fantasiuttryck får inte användas.

Beskrivning

För patent är en beskrivning en redogörelse för uppfinningen, vilket problem den löser och hur den löser det.

Bevilja

Lämna sitt godkännande till.

Bättre rätt

Bättre rätt betyder att en annan person än sökanden anser sig vara den riktige innehavaren av en rättighet. För patent innebär det att en annan person än sökanden anser sig vara den riktige uppfinnaren, dvs. ha bättre rätt till uppfinningen. Det kan också vara så att en person anser sig ha inarbetat ett varumärke och därför har bättre rätt till varumärket än sökanden. Den som anser sig ha bättre rätt till en rättighet än sökanden kan under ansökningsförfarandet begära att PRV ska överföra ansökan på honom eller henne. För att PRV ska överföra ansökan krävs att den som påstår sig har bättre rätt visar det, det vill säga det ska vara styrkt att så är fallet.

Bruksplikt

Annat ord för användningstvång.

C

© Symbol för "copyright", se beskrivning nedan.

Copyright

Någons rätt att bestämma om och i vilken omfattning ett verk får kopieras och göras tillgängligt för allmänheten.

D

Datorprogram

Enbart programvara kan inte patentskyddas, då är det upphovsrätt som gäller. När det gäller datorrelaterade uppfinningar kan du få patent på ett datorprograms koppling till en teknisk lösning, alltså den funktion, metod eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn.

Design

Med design menas en produkts utseende. När vi talar om ett designskydd (även kallat mönsterskydd) är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Vi på PRV använder idag ordet design när vi beskriver och informerar om detta område på vår webbplats. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.

Designera

Man anger i Europapatentansökningar och i internationella patentansökningar (PCT) i vilka länder man vill ha möjlighet att få patentet registrerat. Samma sak gäller för internationella varumärkesansökningar samt för mönster.  

Designregistrering

Registrering av [industriell] design är synonymt med registrering av mönster.

Domännamn

Adress på internet, till exempel www.prv.se

E

Ensamrätt

När din patent-, design-, eller varumärkesansökan har godkänts får du en ensamrätt. Det innebär att ingen annan har rätt att till exempel sälja eller tillverka det som du har skyddat.

EPC

European Patent Convention, är en överenskommelse mellan drygt trettio europeiska länder. EPC ger dig möjlighet att söka patent vid det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO). EPO granskar och prövar din patentansökan och kan bevilja patent i medlemsländerna, du behöver alltså inte vända dig till varje land för sig och lämna in en ansökan.

EPO

Europeiska patentverket (European Patent Office), har kontor i Berlin, Haag, Wien och München. EPO handlägger europeiska patentansökningar.

EUIPO

European Union Intellectual Property Office, är EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd belägen i Alicante, Spanien. EUIPO ansvar för administrering och handläggning av gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivningar, vilka ger skydd för varumärket eller designen i hela EU. Sverige är part i EUIPO som medlemsstat i EU. PRV finns representerade på flera nivåer genom regelbundna styrelsemöten och juridiska och tekniska samverkansgrupper. EUIPO driver också Observatoriet som arbetar mot varumärkesförfalskning och piratkopiering.

EU-patent

Ett föreslaget nytt patent även kallat Gemenskapspatent som ska gälla i hela EU

European Patent Convention

Se EPC.

Europapatentkonventionen

Se EPC.

Europeiska Patentverket

Se EPO.

A-EF-JK-OP-RS-TU-Ö