Ordlista F-J

Ord på bokstäverna F-J.

F

Fackman

Person med en specialists kompetens på ett visst område. I patentsammanhang används ordet fackman om en hypotetisk person som är expert på sitt område, behärskar alla språk, har kunskap om allt som publicerats och har en normal kapacitet att utföra viss efterforskning och experimentering, däri inbegripet att göra närliggande konstruktioner. Denne hypotetiske fackman används som en norm för att avgöra om en uppfinning har uppfinningshöjd eller ej. Om skillnaden i förhållande till tidigare känd teknik är så liten att det kan anses nära till hands för en fackman, då saknar uppfinningen uppfinningshöjd och patent kan inte meddelas. 

Figurmärken

Figurmärken är varumärken som består av en figur eller av en figur och ett ord i kombination. Ett ordmärke som utformats på ett särskilt sätt eller med ett särskilt typsnitt räknas som ett figurmärke och kan vara antingen i färg eller i svartvitt.

Firmateckningsrätt

Firmatecknare är den eller de personer som har utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Att teckna firma innebär att underteckna en rättshandling med bindande verkan. Vem som utses till eller ska anses vara firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen om ekonomiska föreningar (1987:667).

För registrerade juridiska personer framgår i regel firmateckningsrätten av ett registerutdrag från svenskt eller utländskt firmaregister. För andra föreningar, förbund, stiftelser, kommunala och statliga organisationer eller dylikt framgår i regel firmateckningsrätten genom styrelsebeslut, stadgar, delegationsordningar med mera.

Formskydd

Formskydd är det svenska benämningen på EU:s mönsterskydd eller designskydd. PRV använder oftast begreppet designskydd men formskydd har samma betydelse.

Frist

En tid inom vilken man måste svara på en skrivelse från PRV, t.ex. ett föreläggande.

Fullmakt

Fullmakt innebär rätt att företräda annan. Den som lämnar fullmakt kallas för huvudman eller fullmaktsgivare och den som får fullmakt kallas fullmaktstagare. Om du använder ett ombud i din kontakt med oss så behöver ombudet en fullmakt som visar att det har fått rätt att företräda dig.

Fysisk person

Är en juridisk term för en människa, en individ. En fysisk person är en privatperson till skillnad från en juridisk person.

Föreläggande

Får du ett föreläggande innebär det att det finns vissa brister och/ eller hinder mot din ansökan. Du får information om detta i ett brev som du ska svara på med kompletterande uppgifter. Formellt föreläggande skickas till sökanden om det finns någon formell brist som t.ex. att ansökan inte är betald eller att ansökningshandlingen inte är undertecknad. Vid patent kan du få ett tekniskt föreläggande, det innebär att PRV vid nyhetsgranskningen av din patentansökan har hittat hinder för patent. I det tekniska föreläggandet tar patentingenjören upp både de tekniska och formella brister ansökan innehåller. När det gäller varumärkesansökan kan du få ett föreläggande om att det finns materiella hinder för att registrera ditt varumärke, till exempel på grund av att det anses förväxlingsbart eller vilseledande. Tänk på att alla hinder inte är definitiva och att du får föreläggandet för att du ska ha möjlighet att avlägsna eventuella hinder. Det är mycket viktigt att du svarar i tid annars riskerar du att din ansökan avskrivs.

Förfallet

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift kan förfalla om det inte förnyas inom tio år från registreringen. Om beviset förfaller upphör det att gälla och när PRV har fattat ett beslut om att beviset är förfallet upphör det också att vara en periodisk skrift. Titeln på skriften är dock skyddad i två år från förfallodagen på det sättet att ingen kan få en lätt förväxlingsbar titel registrerad utan medgivande från ägaren till det förfallna beviset.

Förfarande

Ett uttryck som används när man skriver patentkrav. Förfarande är en patentkravskategori som betyder bland annat tillvägagångssätt för tillverkning eller framställning av en produkt, men även monteringsförfaranden och undersöknings- eller mätmetoder liksom metoder för manövrering eller signalering.

Förhandsgranskning

Genom en förhandsgranskning får du snabbt ett svar på om någon annan redan har ett identiskt eller liknande kännetecken men även om en form/design finns sedan tidigare. Man kan då undvika att begå intrång i andras rättigheter.

Förnyelse, periodisk skrift

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift gäller i tio år. Sedan måste det förnyas för att fortsätta gälla.

Förnyelser

Även kallat Årsavgifter. Avgift som måste betalas med vissa intervaller för att ett patent, ett mönster eller ett varumärke skall vara giltigt. För patent gäller varje år, för mönster vart femte år och för varumärke vart tionde år. Undantag finns.

Förundersökning

Förundersökning är en undersökning man kan göra för att skaffa sig kunskap om vilka rättigheter som redan finns och vad de skyddar. På så sätt kan man undvika att begå intrång i andras rättigheter. Undersökningen vad gäller patent ger besked om teknikens ståndpunkt och för varumärke och design vad som finns registrerat. När det gäller registrering av design - kom ihåg att du själv måste förvissa dig om att den sökta designen inte inkräktar på en befintlig registrering, är för enkel eller att designen redan finns tillgänglig på marknaden.

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis krävs för att bli registrerad som ansvarig utgivare för en periodisk skrift och intygar att den tänkta utgivaren inte har förvaltare. Beviset får inte var äldre än tre månader och utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd.

Förväxlingsbarhet, varumärke

Ett varumärke kan inte registreras om det är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i sin näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då du gör din ansökan om registrering. Ett varumärke får inte heller vara förväxlingsbart med en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige eller ett gemenskapsvarumärke. Enligt varumärkeslagen är kännetecken förväxlingsbara om de avser varor/tjänster av samma eller liknande slag.  

G

Gemenskapspatent

Se EU-patent.

Gemenskapsvarumärke

Ett varumärke med giltighet för hela EU-området. Myndigheten som handlägger ansökningarna heter European Union Intellectual Property Office, (EUIPO).

Genèveavtalet / Haagöverenskommelsen

Se Haagsystemet.

Geografisk ursprungsbeteckning

Geografisk ursprungsbeteckning avser produkter som har ett mycket nära samband med den region vars namn de bär och beteckningen garanterar vissa egenskaper och kvalitéer hos produkten. Hela framställningen av produkten ska ske på det begränsade området vars namn produkten bär. Produktens kvalitet eller egenskaper bör helt eller väsentligt bero på den geografiska omgivningen på produktens ursprungsplats. Icke geografiskt namn på produkt kan registreras, om de enligt tradition har anknytning till visst område. ”Champagne” är en skyddad ursprungsbeteckning och exempelvis ett mousserande vin får inte kallas för champagne ifall det inte verkligen kommer ifrån den franska regionen Champagne och uppfyller vissa specifika krav. Det finns flera skyddsformer inom EU, exempelvis Skyddad Geografisk Beteckning som ger skydd åt ”skånsk spettekaka” och Garanterad traditionell Specialitet som skyddar ”hushållsost”. Livsmedelsverket är ansvarig myndighet i Sverige för geografiska ursprungsbeteckningar.

Giltighetstid för patent

Ett patents giltighet kan vara upp till 20 år, om man betalar årsavgifterna. För vissa läkemedel och växtskyddsmedel går det att få ytterligare fem års skydd.

”Grace period”

Om du har offentliggjort din design innan du ansöker om ett designskydd har du 12 månader på dig att registrera din design hos oss. Detta kallar vi för en nyhetsfrist eller ”grace period”. Det kan därför vara viktigt att du säkerställer bevisning för tidpunkten när din design offentliggjordes. Du bör även observera att det inte är alla länder utanför EU som tillämpar denna nyhetsfrist. Observera att för patent gäller inte samma regler, se Nyhet.

Granskning

När en ansökan har kommit in till PRV granskas den. Granskningen utförs på olika sätt beroende på vilket område ansökan gäller.

Ansökan om patent granskas i både formellt och tekniskt hänseende. Den tekniska granskningen är till för att fastställa om uppfinningen är ny och patenterbar. Kraven på nyhet och uppfinningshöjd medför omfattande granskning av nya och gamla patent, patentansökningar och teknisk litteratur, både i Sverige och internationellt.

På varumärkesansökningar görs först en formell granskning, då kontrolleras att den innehåller de uppgifter som behövs för att vi ska kunna behandla den. Sedan görs en materiell granskning där kontrolleras varumärkets särskiljningsförmåga och om det är förväxlingsbart med andra varumärken. Vi kontrollerar även att varumärket inte är ägnat att vilseleda allmänheten, inte strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

Vår granskning av ansökningar för designskydd omfattar nästan enbart formella hinder.

Du kan göra en egen förundersökning för att se vilka möjligheter du har att erhålla skydd för ditt varumärke, design eller din uppfinning.

Grundhandling

Den patentansökan med beskrivning, patentkrav och eventuella ritningar som först inkom till PRV skriven på svenska. Man får inte i efterhand tillföra ansökan något som inte finns med i grundhandlingen.

H

Haagsystemet

Det s.k. Haagsystemet är ett internationellt registreringssystem för design. Haagsystemet bygger på Haagöverenskommelsen från 1925 och Genèveavtalet från 1999. Systemet administreras av WIPO och möjliggör för svenska medborgare och företag att med bara en ansökan få skydd för sin design i över 65 länder. Sverige har inte anslutit sig till Haagsystemet men eftersom att Sverige är medlem i EU kan svenska medborgare använda systemet. Detta innebär alltså att en sökande inte kan använda systemet till att få skydd i Sverige, inte heller kan en svensk sökande via PRV lämna in en ansökan för att få en internationell registrering.

Hemlighållande

Din design blir offentlig när du har lämnat in din ansökan. Du kan begära att bildmaterialet eller modellen som visar din design ska hållas hemligt en viss tid. Det kan vara av betydelse om du inte vill att din produkt ska bli offentliggjord innan den kommer ut på marknaden. 

Hänvisning

Ett dokument som PRV skickar som bilaga till ett föreläggande. Dokumentet är relaterat till uppfinningen.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) är den högsta instansen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. PRV:s beslut i ärenden om namn och periodisk skrift kan efter prövningstillstånd via förvaltningsrätten och kammarrätten slutligen komma att hamna i HFD. PRV:s övriga beslut överklagas till Patent- och marknadsdomstolen och sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen och Högsta domstolen

Högsta domstolen

Patent- och marknadsöverdomstolens (PMÖD) avgöranden kan, om det finns ett prejudikatintresse överklagas till Högsta Domstolen (HD), som dock måste bevilja prövningstillstånd för att ta upp ärendet.

I

Immaterialrätt

Den del av juridiken som handlar om äganderätt till resultatet av en intellektuell prestation, så som uppfinningar (patent), varumärken, design eller texten i en bok (upphovsrätt) med mera.

Industriellt rättsskydd

Skyddet för patent, varumärken och design går under den gemensamma beteckningen det industriella rättsskyddet. PRV administrerar och registrerar dessa skyddsformer i Sverige.

Industriellt tillämpbar

Ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse.

Inlämningsdag

Är den dag då du lämnar in din ansökan i till exempel Sverige. Väljer du att söka skydd i fler länder senare kan du, inom en viss tid, begära prioritet och får då räkna samma dag som inlämningsdag även i de andra länderna, trots att du lämnar in den senare där.

Innovation

Resultatet av en individs idé i en kreativ process lett till förverkligande.

Instruktioner

Instruktioner finns för varje arbetsmoment och förklarar detaljerat hur varje arbetsmoment ska utföras på PRV. Instruktionerna hänvisar till författningar och riktlinjer som ligger till grund för varje enskilt arbetsmoment. 

Intrång

När någon medvetet eller omedvetet olovandes använder sig av någon annans rättighet.

Invändning

När en registrering har meddelats och kungjorts har allmänheten rätt att göra invändning mot skyddet inom viss tidsfrist. Exempel på invändningar som kan förekomma är att en uppfinning inte uppfyller kravet på uppfinningshöjd, ett varumärke redan är inarbetat av någon annan eller en design är för lik en produkt som redan är känd.  Innehavaren ges alltid chans att yttra sig innan PRV avgör om invändningen var befogad. PRV måste alltid fatta beslut om invändning gjorts. De beslut som PRV kan välja mellan är att skyddet ska kvarstå i oförändrad eller ändrad omfattning eller att skyddet skall hävas. Invändningsfristen är 9 månader för patent, 3 månader för varumärke och 2 månader för design.

J

Juridisk person

En juridisk person är en juridisk term för antingen en fysisk person eller en sammanslutning, till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och få skulder.

A-EF-JK-OP-RS-TU-Ö