Ordlista K-O

Ord på bokstäverna K-O.

K

Kollektivmärken

Ett kollektivmärke kan utgöras av vilken typ av varumärke som helst och är i sig ingen märkestyp. Kollektivmärket kan ägas av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen så länge de följer kollektivmärkesbestämmelserna. Det finns också kollektivmärken som har en garanti- och kontrollfunktion. Ett exempel är International Wool Societys kännetecken som garanterar ullvaror. Deras symbol får bara användas för ullvaror som uppfyller de kvalitetskrav som märkesinnehavaren ställer.

Kommunala vapen

Kommunala vapen är ett begrepp för märken som kommuner använder som sina kännetecken. PRV administrerar registreringen av svenska kommunala vapen.

Kungörelse, periodisk skrift

Påminnelser om att utgivningsbevis ska förnyas och beslut om att utgivningsbevis har förfallit kungörs elektroniskt genom att de offentliggörs på prv.se i vår e-tjänst för utgivningsbevis.

Kunnige användaren

Uttrycket används inom mönster/designområdet. Motsvarar patenträttens fackman och fungerar som norm för att bedöma om skillnadskravet är uppfyllt och ett registrerat mönster på så sätt har tillräcklig särprägel.

L

Licens

Ordet licens är från början latin och betyder ”tillåtet” eller ”den som ger tillåtelse”. Ordet används för att beskriva ett särskilt tillstånd för licensinnehavaren att göra sådant som normalt är förbjudet. Genom ett licensavtal kan du ge utvalda personer eller företag rätt att utnyttja din uppfinning, design eller ditt varumärke mot betalning. Du kan upplåta rätt att utnyttja din rättighet helt eller delvis. Licensen kan gälla ett visst land eller bara delar av ett visst geografiskt område.

Lissabonöverenskommelsen (geografiska ursprungsbeteckningar)

Lissabonöverenskommelsen reglerar skydd för ursprungsbeteckningar och ingicks 1958. Det var första systemet för registrering och reglering av geografiska ursprungsbeteckningar. Sverige har inte tillträtt överenskommelsen men EU:s regler om ursprungsbeteckningar bygger på bland annat Lissabonöverenskommelsen och dessa har verkan i Sverige.

Ljudmärken

En typ av varumärke, där ljud fungerar som kännetecken. Ett ljudmärke är ett ljud eller en melodi med särpräglad igenkänningseffekt. För att du ska kunna skydda ett ljud ska det gå att återge det grafiskt, till exempel med en notskrift. Ett exempel på ett ljudvarumärke är Hemglass ljudslinga.

Lätt förväxlingsbart

En periodisk skrift kan inte få utgivningsbevis om det finns en lätt förväxlingsbar titel med utgivningsbevis i PRV:s register.

M

Madridprotokollet

Madridprotokollet är ett avtal mellan ett antal länder om internationell registrering av varumärken. Regelverket styr handläggningen och processen för internationella varumärken, och gäller i länder som är medlemmar i Madridunionen. 

Mönsterskydd

Med mönster menas en produkts utseende. I dagligt tal används ofta ordet design istället för mönster. När vi talar om mönster- eller designskydd är det alltså frågan om ett rent form- eller utseendeskydd för en produkt. En produkt definierar vi som industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, förpackningar, utstyrslar, grafiska symboler eller typsnitt, dock inte datorprogram. Grafiska symboler kan till exempel vara en design på en webbplats eller en dataikon. Vi på PRV använder idag ordet design när vi beskriver och informerar om detta område på vår webbplats. Andra ord som brukar användas när man beskriver området är formgivning och mönster (vilket fortfarande används i lagtexterna). Oavsett vilket ord som används står de idag för samma sak.

N

Nyhet, design

För att din design ska kunna skyddas måste den vara ny och ha särprägel. Nyhetskravet är lägre för design än för patent. En design är ny om ingen annan identisk design gjorts allmänt tillgänglig före ansökningsdagen. En design anses identisk med en annan design om det endast föreligger skillnader på oväsentliga punkter. Vad som anses allmänt tillgängligt se, ”Offentliggörande, design”.

Nyhet, patent

För patent är nyhet ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska vara ny i jämförelse med det som redan är känt. Det innebär att den inte får vara känd innan du lämnar in din patentansökan. Det spelar ingen roll på vilket sätt eller var i världen den har blivit känd. Tänk på att uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som använt eller publicerat den.

O

Offentliggörande, design

Som huvudregel får mönstret inte vara offentliggjort sedan tidigare för att en registrerad design ska stå sig vid en invändning eller vid prövning av nyhetshindret i allmän domstol. Designen anses tillgängligt för allmänheten om det till exempel har offentliggjorts i samband med registrering eller använts i yrkesmässig verksamhet. Det finns några undantag från regeln. Bland annat kan formgivaren, även om han eller hon låtit offentliggöra mönstret, inom ett år därefter ansöka om skydd. Denna nyhetsfrist brukar kallas "grace period". Det anses inte heller offentliggjort om designen har visats under en tyst- eller uttalad överenskommelse om att hålla designen hemlig.

Offentliggörande, patent

En patentansökan blir tillgänglig för allmänheten 18 månader efter ansökningsdagen eller, om prioritet begärts, den äldsta prioritetsdagen. Om din ansökan har blivit beviljad inom 18 månader blir innehållet istället offentligt i och med att patentet meddelas. Om du vill kan du begära att vi väntar med beviljandet, och därmed publiceringen, tills de 18 månaderna har gått.

Officiella beteckningar

Officiella beteckningar är en samlingsterm för bland annat statsvapen, statsflaggor, mellanstatliga organisationers emblem och symboler, en statlig kontroll- eller garantibeteckning eller någon annan beteckning som refererar till svenska staten (till exempel Stats- eller Riks-). PRV är tillståndsmyndighet för officiella beteckningar vilket innebär att det är till oss du vänder dig om du i näringsverksamhet vill använda en officiell beteckning.

Ombud

När du ska göra en patent-, design- eller varumärkesansökan kan du välja att använda dig av ett ombud. Ombuden är oftast specialiserade advokatbyråer som, mot betalning, hjälper dig att skriva din ansökan. Med hjälp av ett ombud ökar dina chanser att få till en bra ansökan.

Ordmärken

Den vanligaste typen av varumärken är ordmärken. Dessa varumärken kan bestå av ett eller flera ord, som till exempel JAPP eller MARCO POLO. Varumärkena kan även bestå av siffer- eller bokstavskombinationer som till exempel SVT eller 3RT.

A-EF-JK-OP-RS-TU-Ö