PRV:s Internationella utbildnings- och utvecklingsarbete

PRV erbjuder utbildningar på internationell nivå inom immaterialrätt – upphovsrätt, patent, varumärke och designskydd.

PRV hjälper länder att utvecklas och växa genom kapacitetsutveckling och användning av immateriella rättigheter. Tillsammans med Sida och FN-organet WIPO, World Intellectual Property Organization, arbetar vi för att utbilda och utveckla myndigheter och organisationer i utvecklingsländer i frågor som rör immateriella rättigheter för att bidra till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Genom ökad kunskap och förståelse för användningen av immateriella rättigheter får samarbetsländerna de verktyg de behöver för att kunna utnyttja sina resurser, bedriva handel på lika villkor och utvecklas.

PRV erbjuder utbildningar, ger tillgång till internationella experter och är värd för studiebesök från utlandet.

Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt etc.) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. Samarbetet innefattar också överföring av kunskap och erfarenhet mellan de deltagande länderna.

En väsentlig del är program som syftar till att få länder att anpassa sin lagstiftning, administration och upprätthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat till deras förutsättningar.

Att integrera immaterialrätt och innovation i det internationella hållbarhetsarbetet är ett av våra största och viktigaste bidrag till hållbar utveckling.