Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är företagets tillgångar som inte går att ta på – vilket inte betyder att de är mindre värdefulla än de fysiska. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna. 

De immateriella tillgångarna kan till exempel utgöras av namn på företaget, produkt eller tjänst; logotyp för företaget, produkt eller tjänst; design och utseende; text, foto, musik, film, datorprogram, dataspel, och appar; interna manualer och arbetsmetoder; affärsidéer eller affärsmodeller; kompetens och spetskunskap; kundregister; tillverkningsprocesser; egna databaser; egenutvecklad teknik; forskningsresultat; resultat av utvecklingsarbete; certifieringar, samarbetsavtal och goodwill. 

Det finns olika sätt att hantera och skydda sina immateriella tillgångar. Patenträtter, upphovsrätter, varumärkesrätter och mönsterrätter ingår i det immateriella rättsskyddet. Det finns även annan lagstiftning som du kan ta stöd i. Inom marknadsföringsrätt, företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och konkurrensrätt finns regler som liknar immaterialrätten mycket och som också till viss del överlappar immaterialrätten. Dessa regler kan användas som kompletterande skydd.

Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för de immateriella rättigheterna i Sverige. För patent, varumärke och mönster/design krävs en registrering, hos behörig myndighet i det land man vill ha skydd. Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk (musik, film, litteratur mm) skapas, och den behöver alltså inte registreras.

Ett företag bör ha en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar, en så kallad IP-strategi. För att se till att få ut största möjliga affärsnytta av företagets immateriella tillgångar – och vinna konkurrensfördelar– är det viktigt att tänka igenom sätt att hantera både de tillgångar som omfattas av immaterialrätten och de som inte gör det. Att bevara information som företagshemligheter och ha tydliga anställnings- och uppdragsavtal är sätt att se till att de immateriella tillgångarna stannar inom företaget.

Läs mer om immateriella tillgångar i PRV-skolan online