Innovation i upphandling

Innovation i upphandling handlar om att öppna för och efterfråga marknadens förslag på lösningar kopplade till verksamhetens behov. Innovativa lösningar främjar också tillväxt av konkurrenskraftiga innovativa företag.

Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas. Det är inte möjligt, eftersom det inte går att veta om en ny lösning är en innovation innan den kommit till lyckad användning i slutet av processen. Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Begreppet innovationsupphandling har sin bakgrund i den statliga offentliga utredningen Innovationsupphandling (SOU 2010:56)"Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer."

Innovationsupphandling är inte en särskild metod eller förfarande. Det rör sig snarare om ett sätt att främja utveckling i och genom en offentlig upphandling. Därmed följer innovationsupphandling samma process som all annan offentlig upphandling, med alla dess valmöjligheter. Förutsättningarna är inte annorlunda men vissa aspekter kan behöva betonas särskilt.

Upphandling och immateriella tillgångar

Vid all utveckling och innovativt arbete skapas tillgångar av olika slag, till exempel databaser, design, nya tekniska lösningar och ny kunskap. Dessa är exempel på immateriella tillgångar. Vissa typer av immateriella tillgångar är eller kan omfattas av immateriella rättigheter;

I ett upphandlingsförfarande behöver man fundera över ägandet och förvaltningen av de immateriella tillgångar som uppstår när nya lösningar tas fram.

Den här informationen riktar sig främst till dig som, i olika roller, arbetar med att upphandla lösningar i offentlig sektor. Det är lätt att lämna frågor om immateriella tillgångar och immaterialrätt till juristerna att lösa, men för att hantera frågorna juridiskt måste det vara klart vilka behov organisationen har och hur man ska/vill använda det som ska upphandlas. Behovet hos organisationen är oftast inte en juridisk fråga. Då offentlig sektor dessutom vill driva på samhällets gröna omställning och bidra till ökat nyttiggörande och kommersialisering av innovation så krävs förståelse för marknadsaktörernas behov i en upphandlingssituation.

Immateriella tillgångar och immaterialrätt

Varför pratar vi om immateriella tillgångar? Jo, för att i dagens alltmer tjänstefokuserade och digitala värld så är det mesta av värdet icke materiellt, det vill säga immateriellt. Tjänster är ofta hundra procent immateriella. Nästan all utveckling och innovation handlar om data, mjukvara och digitala tjänster, det vill säga immateriella tillgångar. Ofta utgör de immateriella tillgångarna stora värden och är själva kärnan i företagens affärer och utveckling. 

Här kan du läsa mer om immateriella tillgångar.

Immaterialrätten innefattar ett antal verktyg för att hantera en del typer av immateriella tillgångar. Beroende på vad man vill uppnå så kan man välja olika vägar för hanteringen av de tillgångar som skapas. Ofta behövs tidiga beslut i innovationsprocesserna för att åstadkomma det man vill med tillgångarna i framtiden.

Uppdaterad 2023-12-18