Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU) om immaterialrätt?

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Upphandlande organisation kan ange i de tekniska specifikationerna om överlåtelse av immateriella rättigheter från leverantör till upphandlande organisation kommer att krävas. (9 kap. 1 § LOU). Vid konkurrenspräglad dialog ska upphandlingsdokumenten innehålla information om vad som ska gälla i fråga om immateriella rättigheter (6 kap. 33 § LOU).

Immaterialrättsliga bestämmelser/villkor eller avtal behöver upprättas för att reglera kontroll och ägande över immateriella tillgångar. Dessa avtal ska följa vanliga avtalsrättsliga regler. Det finns dock en skillnad mellan avtal för immaterialrätter och avtal för ”vanliga” materiella tillgångar. Eftersom rättigheterna är immateriella kan rättighetsinnehavaren tekniskt sett upplåta licenser till hur många parter som helst samtidigt som ägandet av rättigheterna ligger kvar hos rättighetsinnehavaren. En immaterialrätt kan också ”överlåtas” och då övergår hela ägandet till motparten (i vårt sammanhang till den upphandlande organisationen).

Uppdaterad 2023-02-08