EU-domstolen ger vägledning om varumärkesskydd: helheten väger tungt

Helheten väger tyngre än de enskilda delarna i sammansatta varumärken.

PRV avslog en varumärkesansökan av ordvarumärket Roslagsöl, för att det kunde förväxlas med ett äldre figurvarumärke innehållande orden Roslags punsch.

I den äldre registreringen finns en disclaimer. Disclaimern säger att ensamrätten inte gäller orden Roslags och punsch, eftersom det är två allmänna ord, Roslags som avser ett geografiskt område och punsch som är en välkänd dryck.

Praxis vad gäller registrering av geografiska namn i varumärken har över tid ändrats så att det är lättare att registrera geografiska namn idag.

PRV överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen 

Ärendet överklagades till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som ansåg att det inte fanns några hinder för Roslagsöl att få varumärkesskydd, det vill säga att märkena inte kunde förväxlas.

PRV överklagade då beslutet till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som i sin tur bad EU-domstolen om vägledning. EU-domstolen beslutar inte i enskilda fall, utan ger principiell vägledning.

Nu har EU-domstolen kommit med ett så kallat förhandsavgörande. Domstolen menar att det alltid är helheten som ska bedömas och risken för om en konsument kan förväxla varumärken, oberoende av om det finns ett undantag i varumärkesskyddet, en så kallad disclaimer.

Det blir nu upp till PMÖD att avgöra frågan om förväxling mellan varumärkena Roslagsöl och Roslagspunsch.

Detta har hänt i ärendet om Roslagsöl

  1. PRV avslog den 12 juli 2016 ansökan om varumärkesskydd för ordvarumärket Roslagsöl och gjorde bedömningen att det skulle kunna förväxlas med ett äldre figurvarumärke som innehöll texten Roslagspunsch. PRV menade att det finns risk för förväxling och att Roslagsöl därför inte kan registreras, trots att det finns en disclaimer, ett undantag, i den äldre varumärkesregistreringen som säger att varumärket Roslagspunsch inte kan få ensamrätt på orddelarna i namnet.

  2. PRV:s beslut överklagades den 18 augusti 2016 till Patent- och marknadsdomstolen (PMD) som ansåg att märkena var så olika att de inte kan förväxlas och att Roslagsöl därför kunde registreras.

  3. PRV överklagade den 11 november 2016 PMD:s beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). PMÖD i sin tur bad EU-domstolen om vägledning, ett så kallat förhandsavgörande.

  4. EU-domstolen kom nyligen med sin dom som menar att det alltid är märket i sin helhet som ska bedömas och risken om en konsument förväxlar varumärken. Därför anser EU-domstolen, liksom PRV, att helhetsbedömningen inte ska påverkas av att det finns en disclaimer som undantagit en beståndsdel av varumärket från skydd.