”Det handlar om att ta tillvara Sveriges forskningsresultat” – PRV välkomnar Innovationsstödsutredningen

Med Innovationsstödsutredningen stakar Sverige ut en ny väg mot ökad konkurrenskraft och ett starkare samhälle. PRV, Patent- och registreringsverket, har bidragit till utredningen genom att rikta fokus på immaterialrättens roll för hur forskning leder till innovation. Kompetent hantering av forskningsresultat med hjälp av immaterialrättsliga verktyg är en nyckel till framgångsrika resultat, både i form av kommersialisering och av samhällsförbättringar.

Idag överlämnas betänkandet från Innovationsstödsutredningen till statsrådet Matilda Ernkrans. Utredningen, som tittat på hur innovationsstödet vid Sveriges lärosäten kan förändras för att förbättra genomslaget för svensk forskning, går nu på remiss.

Utredaren konstaterar att Sverige är ett av världens mest innovativa länder men vi kan bli betydligt bättre på att ta tillvara forskningsresultat. Ett ökat fokus på nyttiggörande behövs – det ska lönas sig för ett lärosäte och för enskilda forskare och studenter att medvetet sträva efter att nå ut med forskningen genom kommersialisering eller samhällsförändringar. Utredaren föreslår att alla universitet och högskolor ska utveckla en strategi för hantering av immateriella tillgångar. Den överordnade målsättningen är att förbättra Sveriges konkurrenskraft och säkra ett gott och hållbart samhälle på lång sikt.

För PRV, som suttit i en av utredningens referensgrupper, har utgångspunkten varit att kompetent hantering immateriella tillgångar är centralt för innovation. Flera av utredarens förslag syftar också till att stärka statusen för och kunskapen om immateriella tillgångar och immaterialrätt på lärosätena, och där förväntas PRV bidra med sin expertis.

”Vi är mycket glada över utredarens förslag. PRV jobbar sedan flera år intensivt i den riktning som utredningen nu presenterar. Immaterialrätt är nyckeln för att tillgängliggöra svensk forskning till resultat som kan komma svenskt samhälle och näringsliv till gagn. De fantastiska landvinningar som görs på våra lärosäten kan med rätt hjälp och i rätt händer både leda till nästa globala svenska företag och till en förbättrad tillvaro för individer och samhälle i stort”, säger Peter Strömbäck, generaldirektör på PRV, Patent- och registreringsverket.

Under utredningens gång har PRV framhållit vikten av kompentensutveckling på lärosätena och myndighetens roll som kunskapsnav i frågor som rör immateriella tillgångar och immaterialrätt.

”Det handlar om att koppla ihop forskare, näringsliv och samhälle. Där vill vi, aktivt i hela Sverige, driva på utvecklingen att öka nyttiggörandet av de immateriella tillgångar som skapas i samband med de investeringar som Sverige gör i forskning”, fortsätter Peter Strömbäck.

Läs utredningen i sin helhet här (extern webbplats)

Pressmeddelande 16-10-20:”Det handlar om att ta tillvara Sveriges forskningsresultat” – PRV välkomnar Innovationsstödsutredningen