Aktuellt om brexit, uppdaterad den 28 januari

Korrigering beträffande giltigheten av EU-varumärkesregistreringar samt registrerade och oregistrerade EG-formskydd.

Vi har tidigare skrivit att för immaterialrätten får Storbritanniens utträde konsekvenser redan den 31 januari. Nu står det emellertid klart att utträdesavtalet innebär att EU-rätten kommer att vara tillämplig i Storbritannien under en övergångsperiod fram till den 31 december 2020. I korta ordalag betyder det att EU-varumärken, EU-formskydd samt tilläggsskyddet inom patenträtten kommer att vara giltiga i Storbritannien ända fram till det kommande årsskiftet.

En del av konsekvenserna träder ikraft redan då. Vad utträdet till sist kommer att innebära är dock inte klart ännu. Efter den 31 januari kommer EU och Storbritannien att inleda förhandlingar om ett nytt handelsavtal. Tidsfristen för att komma överens om och ratificera ett sådant avtal är satt till den 31 december 2020. Om parterna är överens om att förlänga den fristen så måste detta i så fall ske senast den 30 juni.

Om ingen sådan fristförlängning avtalats finns två alternativ: Om parterna har kommit överens per den 31 december så börjar det nya handelsavtalet mellan EU och Storbritannien att gälla den 31 januari 2021. I annat fall blir den 31 januari 2021 dagen för det som har kallats en ”hård brexit”, i praktiken ett utträde utan något bilateralt handelsavtal. Nedan försöker vi först och främst beskriva vad som händer den 31 december 2020.  

Konsekvenserna inom immaterialrätten

Storbritanniens immaterialrättsmyndighet (UKIPO) hänvisar till en utträdeslag, the European Union Withdrawal Act, som syftar till att säkerställa att registrerade EU-varumärken samt registrerade och oregistrerade EU-formskydd, kommer att fortsätta gälla som nationella rättigheter efter Storbritanniens utträde ur EU. Själva övergången kommer att ske automatiskt och utan krav på avgifter.  Lagen innehåller även bestämmelser som berör tilläggsskyddet inom patenträtten.

Här följer en översiktlig sammanställning av vad som kan förväntas gälla inom respektive sakområde från ett svenskt perspektiv.

Varumärken

 • Ansökningar och äganderätt till svenska varumärken påverkas inte direkt av brexit. Nya ansökningar av EU-varumärken kommer dock inte att omfatta Storbritannien.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om och inneha ett EU-varumärke, vare sig för svenska eller brittiska företag. 
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EU-varumärkesärenden.
 • Samtliga registrerade EU-varumärken kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien den 31 december 2020. Dessa kommer att ha samma rättsverkan i Storbritannien som de haft som EU-varumärken. Motsvarande gäller för Madridregistreringar som designerats EU. Innehavare av EU-varumärkesansökningar kommer att ges möjlighet att ge in en ansökan om skydd i Storbritannien med bibehållet rättighetsdatum. Mer information om varumärke hittar du hos den brittiska immaterialrättsmyndigheten.
 • Brittisk rätt innehåller dessutom vissa möjligheter att upprätthålla oregistrerade varumärken som blivit kända genom användning. Prövning av sådana anspråk görs i domstol.
 • Möjligheten att åberopa användning i Storbritannien till stöd för varumärkesanspråk i EU upphör den 31 december 2020. Detta gäller både uppfyllande av bruksplikten och i frågor om inarbetning/renommé.

Design/formskydd/mönster

 • Ansökningar och äganderätt till ansökningar och registreringar av mönsterskydd i Sverige påverkas inte direkt av Brexit. Nya ansökningar avseende EG-formskydd kommer inte omfatta skydd i Storbritannien.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om eller inneha registrerat eller oregistrerat EG-formskydd, vare sig för svenska eller brittiska företag.
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EG-formskyddsärenden.
 • Samtliga registrerade EG-formskydd kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien den 31 december 2020. Motsvarande gäller formskydd som designerats EU genom Haagöverenskommelsen. Sökande med inneliggande EG-formskyddsansökningar hos EUIPO kommer att ges möjlighet att omvandla sina ansökningar till nationella ansökningar med bibehållet rättighetsdatum. Även oregistrerade formskydd som vunnit giltighet i EU före den 31 december 2020 kommer att tillerkännas giltighet i Storbritannien. Mer information om design hittar du hos den brittiska immaterialrättsmyndigheten.

Patent

 • Ännu så länge saknas en gällande överenskommelse om EU-patent eller det enhetliga patentsystemet. Med vissa undantag påverkas därför svenska patent och patent registrerade vid EPO inte av Brexit. Det återstår att se hur det enhetliga patentsystemet kommer att påverkas av brexit. 
 • Bioteknikdirektivet är implementerat i Storbritannien och den nationella lagstiftningen förväntas inte ändras.
 • Tilläggsskydd för patenterade läkemedel och bekämpningsmedel gäller dock enligt en EU-förordning. Verkningarna av den förordningen upphör i Storbritannien den 31 december 2020. Storbritannien har antagit nationell lagstiftning som syftar till att gällande rättigheter, licenser etc. ska fortsätta ha rättsverkan i Storbritannien efter utträdet. För överskådlig tid kommer Storbritannien även att följa EU-rätten i materiellt hänseende.  Det  tillverkningsundantag för generikaläkemedel som antogs av EU den 4 april 2019 kommer i princip att gälla även i Storbritannien även om all nationell lagstiftning ännu inte är på plats. Mer information om patent hittar du hos den brittiska immaterialrättsmyndigheten.

Upphovsrätt

 • Storbritannien är medlem i Bernkonventionen om upphovsrätt. Därför kommer giltigheten av svenska upphovsrätt som sådan i Storbritannien inte att påverkas direkt av brexit. Flera områden inom upphovsrätten är emellertid EU-harmoniserade genom direktiv och med påföljande praxis från EU-domstolen.
 • Databasdirektivet är implementerat i Storbritannien och initialt kommer inte ändringar ske vad avser den lagstiftningen. Storbritannien är också medlem i WTO, varför TRIPS-avtalets regler om skydd för databaser kommer gälla för Storbritannien också efter brexit.
 • Dessutom finns EU-förordningar om reglerar rätten till upphovsrättsligt skyddat material vid gränsöverskridande åtkomst som exempelvis TV-sändningar. När verkningarna av dessa direktiv och förordningar upphör i Storbritannien kommer det behöva tecknas enskilda avtal för giltigheten av sådant material i Storbritannien och enskilda EU-medlemsstater.

Parallellimport

 • Från den 31 december 2020 kommer det inte längre att vara möjligt att parallellimportera varor till EU som satts på marknaden i Storbritannien.
 • Det är dock troligt att det omvända förhållandet kommer att gälla, dvs. att varor som satts på marknaden inom EES kommer att kunna parallellimporteras till Storbritannien. 

Domstolstvister

 • Från den 31 december 2020 kommer domar och andra åtgärder från brittiska domstolar att förlora de rättsverkningar som de haft i EU genom särskilda förordningar.

Läs mer

Guidance IP and Brexit
Om brexit hos Intellectual Property Office, Storbritannien.

PRV:s yttrande om Brexit från 2018-02-09
Detaljerad information om brexit som fortfarande är aktuell.

EUIPO Q and A
Om brexit hos EUIPO, Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Nyheten publicerades första gången 1 februari 2019.