PRV:s visselblåsarfunktion

PRV strävar efter en hög etisk nivå. Vår visselblåsarfunktion ger möjlighet att rapportera om något som inte går till på rätt sätt. Om du misstänker korruption eller andra oegentligheter inom PRV kan du anmäla det via någon av våra rapporteringskanaler som beskrivs nedan. Om du i stället vill framföra klagomål, kontakta vår kundtjänst.

Visselblåsarfunktionen är en del i PRV:s förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden, riktade till exempel mot enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier. Det ska finnas ett allmänintresse av att dessa missförhållanden kommer fram.

Utöver anställda vid PRV omfattas flera andra också av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om arbetssökanden, praktikanter, konsulter eller andra i ett med PRV arbetsrelaterat sammanhang.

Lagen gäller inte vid rapportering av information som framkommit utanför ett arbetsrelaterat sammanhang, t.ex. rapportering av information som någon har fått del av i egenskap av rättighetssökande, rättighetsinnehavare eller kursdeltagare.

Du får inte göras ansvarig för att ha rapporterat, inte ens för att ha åsidosatt eventuell tystnadsplikt, men du ska ha skälig anledning att anta att rapporteringen då var nödvändig och då gäller inte åsidosättande av kvalificerad tystnadsplikt.

Arbetsgivaren får inte vidta repressalier på grund av rapporteringen, hindra eller försöka hindra rapportering.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Dina egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Kontakta då i stället PRV:s kundtjänst:
eller ansvarig chef.

Det finns flera sätt att visselblåsa på:

  1. Du kan använda PRV:s visselblåsarfunktion
  2. Kontakta muntligen visselblåsarfunktionens mottagare dvs. PRV:s chefsjurist eller PRV:s dataskyddsombud som nås via vår reception på 08 782 28 00 
  3. Om du inte är trygg med att anmäla direkt till PRV, eller har rapporterat men inte fått återkoppling inom utsatt tid, kan du kontakta behörig myndighet för extern rapportering.

Anonymitet/sekretess

Om du väljer att anmäla via PRV:s visselblåsarfunktion kommer du, för att garantera din anonymitet, få ett temporärt konto utan spårning tillbaka till dig som användare.  Via kontot kan du anonymt ha kommunikation med personen som handlägger ditt ärende. Ange inte mer personuppgifter än nödvändigt i din rapport. Om din rapport innehåller personuppgifter som inte är relevanta för handläggningen kommer de raderas.

PRV är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter som regel behandlas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning. För att skydda dig som visselblåsare så gäller, enligt offentlighets- och sekretesslagen, sekretess om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs. Sekretessen gäller också gällande ärendets åtgärder, exempelvis uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller liknande.  Det handlar om ett skydd för att inte avslöja din identitet som visselblåsare, eller avslöja identiteten på annan enskild. Sekretessen gäller i högst femtio år.  Du kan läsa mer i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 17 kap, 3b§ och 32 kap 3b§.  Detta är en avgörande skillnad jämfört med det skydd mot efterforskning som grundlagens meddelarskydd ger den som lämnar uppgifter för publicering i media. Meddelarskyddet gäller inte för uppgifter som lämnas till visselblåsarfunktionen.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av PRV:s chefsjurist och dataskyddsombud. En utredning kan leda till att en internutredning inleds, att en polisanmälan görs eller att ärendet läggs ned. Om det konstateras att din anmälan faller utanför visselblåsarfunktionens syfte kommer du få återkoppling om det samt en hänvisning om vart du kan vända dig i stället.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du inom sju dagar att få en bekräftelse på att din anmälan har mottagits. Du kommer sedan att få återkoppling om vad som händer med din anmälan senast inom tre månader från den dag då anmälan lämnades till PRV. Det är viktigt att så långt möjligt skydda din identitet som visselblåsare samt skydda den anmäldes integritet.

Rapporten du lämnar kommer att sparas i vårt e-register som hanteras av vår chefsjurist och dataskyddsombud. Om du har valt att rapportera muntligen kommer det dokumenteras (t ex via inspelning eller protokoll). Du kommer ges tillfälle att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna dokumentationen efter den muntliga rapporteringen. Efter 24 månader kommer ditt ärende att arkiveras.

Offentliganställda kan välja att lämna uppgifter till media

För offentliganställda är meddelarskyddet ett effektivt skydd om man vill rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Meddelarfriheten innebär att det står den offentliganställde fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal. Visselblåsning är ett komplement till grundlagen, som för statsanställda ger ett särskilt skydd genom reglerna om meddelarskydd, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.

PRV:s visselblåsarfunktion