Remissvar 2015

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2015-11-30
Betänkandet SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (dnr. Fi2015/3601)
Yttrande - AD 411 2015/2264

2015-11-30
Falska polisbilar Ds 2015:40 (Ju2015/05779/L5)
Yttrande - AD 2015/2288

2015-11-20
Betänkandet SOU 2015:39 Myndighetsdatalag (Dnr Ju2015/3364/L6)
Yttrande - AD 2015/1557

2015-11-13
Svar på inbjudan att komma med inspel till regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige (dnr N2015/07080/FOF)
Yttrande - AD 10 2015/2671

2015-10-30
Svar på inbjudan att komma med underlag till regeringens forskningspolitik
(dnr U2015/1662/UH)
Yttrande - AD 411 2015/1238
Bilaga till yttrandet - AD 411 2015/1127 

2015-10-22
Översyn av 11§ lagen om anmälningsskyldighet avseende vissa finansiella instrument (FI2015/3496)
Yttrande - AD 2015/2394

2015-10-21
Remiss av Hemställan om begäran om förtydligande av vägmärksförordningen 2 kap. 17 § (diarienr 2015/1927/MRT)
Yttrande - AD 411 2015/2394

2015-10-19
Frysning av möjligheten till central attack­ - diskussion inom WIPO:s arbetsgrupp för översyn av Madridsystemet för internationell registrering av varumärken)
Yttrande - AD 411 2015/2556

2015-09-18
Betänkandet Ny patentlag SOU 2015:41 (Ju2015/3556/L3)
Yttrande - AD 411 2015/1168

2015-09-18
Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (Ju 2015/05123/L3)
Yttrande - AD 411 2015/1720

2015-09-14
Betänkandet SOU 2015:36 Översyn av lagen om skiljeförfarande.
Yttrande - AD 411 2015/1570

2015-09-08
Betänkandet SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt (dnr N2015/4705/KF)
Yttrande - AD 411 2015/2007

2015-08-28
Betänkandet SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (Dnr. 52015/418/FS)
Yttrande - AD 411 2015/1086

2015-08-06
Betänkandet SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (dnr Ju 2015/4155/L3)
Yttrande - AD 2015/1368

2015-07-31
Public Consultation on the Rules on Court fees and recoverable costs
Yttrande - AD 411-2015/1314

2015-06-08
Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF)
Yttrande - AD 411-2015/1127
Bilagor till yttrandet

2015-05-13
Promemorian Lagstiftning för genomförande av Nagoyaprotokollet; dnr: M2014/1331/R
Yttrande - AD 411-2015/695

2015-05-11
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (Ds 2015:13)
Yttrande - AD 2015-844/41

2015-04-29
Skadeståndsanspråk från Aquagyro Vattenvård AB; JK dnr 1758-15-40.
Yttrande - AD 411-2015/896

2015-03-04
Yttrande avseende promemorianPatent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden
(dnr Ju2015/841/DOM).
Yttrande - AD 411-2015/242

2015-02-20
Remiss avseende PTS förslag på hantering av vissa toppdomänsansökningar samt ändringar i toppdomänslagen Dnr: 14-9695.
Yttrande - AD 411-2015/360

2015-01-20
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori (Dnr. 3.7-44101/2014).
Yttrande - AD 411-2015/3030