Remissvar 2020

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2020-12-14
Yttrande över Öppna data-utredningens huvudbetänkande SOU 2020:55,Regeringskansliets diarienummer: I2020/02346
Yttrande - AD 411 2020/2585

2020-11-27
Remiss av betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) (UD2020/11744/HI)
Yttrande - AD 411 2020/2385

2020-09-29
Remiss av promemorian Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13) (JU2020/02447/L3)
Yttrande - AD 2020/1755

2020-06-01
Förslag på hur rätten till den dröjsmålstalan som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet) kan genomföras i svensk rätt. (UD2020/04338/HI)
Yttrande - AD 41-2020/809

2020-06-01
Förslag på hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/958/EU av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (direktivet om proportionalitetsprövning) kan genomföras i svensk rätt. (UD2020/04337/HI)
Yttrande - AD 41-2020/809

2020-06-01
Livsmedelsverkets rapport om behovet av lag- eller förordningsändringar till följd av EU:s anslutning till Genèveakten. (N2020/00310/JL)
Yttrande - AD 411-2020/1136

2020-04-24
SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten.
Yttrande - AD 411-2020/245

2020-04-22
EU-sakråd om EU:s industripolitik.
Yttrande - AD 411-2020/1064

2020-02-20
Angående Fördjupad kartläggning - SDG-utredningen.
Yttrande - AD 411-2020/272

2020-02-12
Angående yrkande om skadestånd från Gatusmak AB (7495-19-4.3.2)x.
Yttrande - AD 411-2020/105

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om IT-säkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-10
Förslag till MSB:s föreskrift om informationssäkerhet för statliga myndigheter.
Yttrande - AD 411-2019/3641

2020-02-06
Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m. (N2019/02174/JL).
Yttrande - AD 411-2019/3226

2020-01-21
Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång (Ju2019/03948/L3).
Yttrande - AD 411-2019/3427