Forskning och innovation – vikten av samarbete

Vi är i en period då svensk forskning och innovation är i blickfånget. En orsak är självklart bekämpningen av pandemin. En annan orsak är att innovationsstödet på svenska lärosäten har utretts. Dessutom har regeringen lagt fram en forsknings- och innovationsproposition för de kommande fyra åren.

PRV:s fokus i diskussionen är att belysa den avgörande roll som immaterialrätt och medveten hantering av immateriella tillgångar spelar för att resultat från universitet och högskolor ska komma till nytta för samhället. Anledningarna till att nyttiggöra resultaten behöver bli tydligare, både för individen och för lärosätena.

I betänkandet ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta” finns flera förslag. Förslagen går i rätt riktning och är nu ute på remiss. Förslagen innebär bland annat följande:

  • Statliga forskningsfinansiärer ska skapa tydliga anledningar för forskare och lärosäten att nyttiggöra sina resultat för samhället.
  • Lärosätenas förmåga att nyttiggöra forskning ska mätas och resultaten ska bli underlag för anslag.
  • Lärosätena ska ta fram immaterialrättsstrategier. PRV ska stötta lärosätena i det arbetet.
  • Innovationskontoren ska ha möjlighet att få utökade verifieringsmedel.
  • Ett centrum för entreprenörskap ska bildas.
  • Arbetsgivarverket får uppgiften att stötta lärosätena i frågor om anställdas immateriella rättigheter.
  • PRV får i uppdrag att höja kunskapen om immaterialrättsliga frågor hos alla relevanta aktörer. PRV ska också kunna svara på frågor om statsstöd med mera.

PRV har under de senaste två åren fört samtal med näringslivet, akademin och myndigheter om innovationssystemet. Vi har vunnit ökad förståelse för förutsättningarna för innovation på svenska lärosäten. Det har skapat ett värdefullt nätverk som hålls samman av det gemensamma målet att öka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

PRV har fått en ökad förståelse för alla olika perspektiv, drivkrafter och attityder som förekommer i innovationssystemet. Vi ser att ett förbättrat nyttiggörande av resultat från svenska lärosäten är detsamma som en förbättrad strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Från vår unika utsiktspunkt kan vi överblicka hela innovationssystemet, med dess inneboende konflikter, spänningar och rättsliga oklarheter. PRV kan göra att diskussionerna leder till förbättrad förståelse, samverkan och nyttiggörande. PRV kan stötta ledningarna på svenska lärosäten i deras strategiarbete och även stötta forskningsfinansiärer i deras arbete med finansieringsmodeller. Vi vill och kan främja att immaterialrättsdata, speciellt patentinformation, används i större utsträckning.

PRV välkomnar förslagen i betänkandet från innovationsstödutredningen och är redo att i känd svensk laganda utveckla den nationella innovationsförmågan och konkurrenskraften!

/Peter Strömbäck