Serviceåtagande

Det här är PRV:s serviceåtagande, det vill säga vad vi lovar dig som kund.

PRV är en av få patent- och registreringsmyndigheter i världen som kvalitetscertifierat hela sin verksamhet.

Vi strävar efter att vara bland de främsta myndigheterna inom vårt område när det gäller korta leveranstider samt hög process- och granskningskvalitet.

PRV:s uppdrag är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för registrering av industriella rättigheter samt att arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap genom ändamålsenlig och kvalitativ information och service i immaterialrättsliga frågor.

PRV skall vidare verka för att den kompetens verket besitter och den information som finns i verkets olika register kommer samhället tillgodo på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Verksamhetsutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och våra tjänster ur ett kundperspektiv.

Det innebär bland annat att vi 

 • håller korta leveranstider (se vidare nedan)
 • är professionella och kompetenta i vår handläggning
 • tillhandahåller effektiva interaktiva e-tjänster
 • är hjälpsamma och serviceinriktade
 • ger tydliga och begripliga besked
 • för en dialog med våra kunder
 • tillvaratar synpunkter på vår hantering.

Korta leveranstider

Vi vet att korta leveranstider är viktigt för våra kunder. Samtidigt måste vi i vissa lägen invänta en uppdatering av våra databaser för att granskningen skall bli av hög kvalitet. Den tid som ett ärende vilar i avvaktan på svar från kund i samband med ett föreläggande kan också påverka den slutliga leveranstiden.

För att kunna hålla korta leveranstider är vi beroende av kompletta och korrekta ansökningar, att de tidsfrister som gäller för besvarande av förelägganden hålls samt att betalning sker i rätt tid och på det sätt som anges.

Verksamhetsmål

I vår planering har vi satt upp följande verksamhetsmål:

Patentavdelningen

för patent

 • I alla PCT-ärenden ska gällande leveranstider (enligt konventionen) hållas.
 • I alla nationella patentansökningar ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom nedan angivna leveranstider:
  - I samtliga patentansökningar inlämnade utan prioritet, eller inlämnade senast fyra månader efter prioritetsdagen, ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 7 månader från ingivningsdagen.
  - I samtliga fullföljda internationella patentansökningar enligt PL § 31 ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 40 månader från prioritetsdagen eller den internationella ingivningsdagen.
  - I samtliga patentansökningar inlämnade med prioritet enligt PL § 6 ska ett tekniskt föreläggande vara expedierat inom 21 månader från prioritetsdagen.
 • I 85 % av alla nationella patentansökningar ska ett slutligt beslut levereras inom 24 månader. I 100 % av alla ansökningar ska ett slutligt beslut levereras inom 36 månader.
 • Alla invändningar mot meddelade patent ska avgöras inom 24 månader från invändningstidens utgång.
 • I alla uppdrag ska samtliga avtalsåtaganden hållas.

Design- och varumärkesavdelningen

för varumärken

 • I alla internationella ärenden ska gällande frister hållas.
 • I alla nationella varumärkesansökningar som inkommer ska den materiella granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 8 veckor.
 • Alla ansökningsärenden som PRV har möjlighet att avgöra inom 16 månader ska vara avgjorda inom 16 månader.
 •  Invändningsärenden (invändningar mot registrerade varumärken/kungjorda internationella registreringar) ska avgöras inom 3 månader från datum för avslutad skriftväxling.

för mönster (design)

 • I alla mönsteransökningar ska granskningen vara genomförd och ett eventuellt föreläggande vara expedierat inom 8 veckor.
 • Alla ansökningsärenden som PRV har möjlighet att avgöra inom 16 månader ska vara avgjorda inom 16 månader.
 •  Invändningsärenden (invändningar mot registrerade mönster) ska avgöras inom 3 månader från datum för avslutad skriftväxling.

för periodisk skrift

 • I ett ärende som är färdigt för registrering ska beslut fattas inom 2 veckor.

för uppdrag DVA/konsulttjänster DVA

 • I alla ärenden ska samtliga avtalsåtaganden hållas. 

Via nedanstående länkar kan du få ytterligare information om aktuell leveranstid samt gällande avgifter för olika typer av ärenden. För ytterligare information om ett ärendes flöde se under respektive ärendetyp "Så hanteras din ansökan".

Så här lång tid tar det att

Få patent
Få varumärkesskydd
Få designskydd
Få utgivningsbevis för en tidning/tidskrift

Så här mycket kostar det att

Söka patent
Söka varumärkesskydd
Söka designskydd
Söka utgivningsbevis för en tidning/tidskrift

Framför dina synpunkter

Vi vill veta vad du tycker om oss, våra tjänster och den service vi erbjuder. Fyll gärna i formuläret nedan och berätta vad du tycker. Dina synpunkter och förslag till förbättringar är värdefulla för oss.