Val av patentombud

Ibland kan det vara bra att anlita ett ombud som hanterar dina patentärenden. Här får du allmänna tips om vad du bör tänka på när du väljer patentombud.

Ett patentombud är i regel en expert på patenträtt och det patenträttsliga systemet. Ombudet företräder en enskild person eller ett företag vid patenträttsliga frågor, till exempel vid patentansökan. Ett patentombud arbetar vanligtvis på en patentbyrå.

Patentombud är experter på att skriva ansökan

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan som ger dig det skydd du behöver. Om du ska ta hjälp eller inte med att skriva patentansökan är därför en viktig fråga.

PRV:s statistik visar att ansökningar som lämnats in av professionella patentombud leder till långt fler patent än de som hanterats av sökandena själva.

PRV kan inte ge rekommendationer om vilka patentombud som är särskilt kunniga inom ett visst område. Däremot kan vi lämna några allmänna tips om vad du ska tänka på när du väljer ett ombud.

Vad ska jag tänka på när jag väljer patentombud?

 1. Alla patentombud har inte lika stor sakkunskap inom alla teknikområden. Större patentbyråer har ofta anställda som tillsammans täcker ett brett kompetensfält.
 2. Ombud som arbetar med egen firma eller i en mindre organisation kan ha specialistkunskap inom ett eller ett fåtal områden. Fundera på om de motsvarar ditt teknikområde.
 3. Ombudets kunskaper om patentsystemet och regelverket bör under alla förhållanden vara heltäckande 
 4. Du kan undersöka vilka patentombud som är särskilt aktiva inom ditt teknikområde. I Svensk Patentdatabas kan du se vilka ombud som förekommer i patentansökningsärenden av olika slag.

  Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

 5. Det kan vara så att ett ombud som du väljer redan har en upparbetad relation till någon som är eller kan bli din konkurrent. Det ombudet kommer inte att kunna ta sig an ditt ärende på grund av intressekonflikt. I det fallet kan det vara bättre att du avstår från kontakt..
 6. Läs andras publicerade patentansökningar inom ditt teknikområde och ta till dig det särskilda uttryckssätt som förekommer i ansökningar. Var extra uppmärksam på hur patentkraven är formulerade. Då får du en grundläggande förståelse för ett patentombuds arbete. Du hittar patentdokument i databasen Svensk Patentdatabas eller Espacenet.

  Espacenet (extern webbplats)

 7. Be om ett förutsättningslöst möte med ett eller flera patentombud. I det personliga mötet kan du få bättre uppfattning om ombudets kompetensprofil är den rätta, om det finns ett engagemang som visar sig i relevanta frågor om din verksamhet, om personkemin stämmer. Detta kan vara viktigt eftersom ni kommer att arbeta nära tillsammans. Du måste ha förtroende för det patentombud du väljer.
 8. I patentvärlden är det viktigt med sekretess. Försäkra dig därför om att det patentombud du väljer är bundet av etiska regler om bland annat tystnadsplikt.
 9. För att du ska kunna dra nytta av – och förhoppningsvis tjäna pengar på – ditt patent, är det viktigt att det patentombud du väljer har förståelse för affärssammanhanget och på vilket sätt du har användning för ett patentskydd. Därför kan det vara bra om patentombudet du väljer har möjlighet att ge råd och hjälp om:

  - licensiering
  - sekretessavtal
  - överlåtelser
  - skydd för design, varumärke och domännamn

  För ett ombud som inte har i sådan kunskapsbredd, till exempel därför att ombudet är nischad inom en viss tekniksfär, är det önskvärt att kontakter med kompletterande sakkunskap inom eller utom ombudets organisation.
 10. Om du även tänker söka patent i andra länder är det viktigt att det ombud eller den patentbyrå du väljer har ett internationellt kontaktnät. Du kan då lätt få hjälp med att hitta kunniga lokala ombud som behövs för att sköta patentansökningar i andra länder. Ditt svenska ombud kan också vid behov fråga utländska kolleger om olika länders IP-lagar och praxis.
 11. Många av reglerna för patentansökningar och patent handlar om formalia, som till exempel hur en ansökan ska skrivas. Det är därför av vikt att ombudet du väljer har en organisation och den erfarenhet som behövs för att, på ett tillförlitligt och säkert sätt, kunna bevaka svarsfrister och avgiftsbetalningar med mera.
 12. I Sverige är många yrkesverksamma ombud organiserade i den svenska patentombudsföreningen SPOF. Medlemmarna i SPOF är bundna av föreningens etiska regler, inklusive tystnadsplikt. De är förpliktade att inte röja sådant som ombudet fått veta vid förtroliga kontakter med kunder.

  SPOF (extern webbplats)

 13. Patentombud i Sverige behöver inte vara auktoriserade. Men ett ombud kan frivilligt ansöka om auktorisation hos Patentombudsnämnden. Denna nämnd är en självständig statlig myndighet med ansvar för auktorisation av patentombud och för uppsikten av dem. Ombud som auktoriserats av Patentombudsnämnden har strikt tystnadsplikt och får inte ens i rättegång höras som vittne om förtrolig kundinformation. Patentombudsnämnden kan upphäva auktorisationen för ett ombud som missköter sig. I mindre allvarliga fall kan ombudet få en varning. På Patentombudsnämndens webbplats kan du se vilka ombud som har auktoriserats.

  Patentombudsnämnden (extern webbplats)

 14. Redan innan Patentombudsnämnden bildades år 2010 kunde patentombud välja att söka auktorisation av IP-samfundet. Det är en medlemsorganisation för ombud som arbetar med immaterialrätt. Samfundet ansvarar för sina auktoriserade medlemmar. IP-samfundet har en disciplinnämnd. Disciplinnämnden kan bland annat tilldela varningar och även utesluta ombud från samfundet.

  IP-samfundet (extern webbplats)

 15. Sveriges Patentbyråers förening (SEPAF) är branschföretagens gemensamma organisation med bland annat etiska regler för medlemsföretagens anställda.

  SEPAF (extern webbplats)

 16. När du söker europeiskt patent måste det ombud du använder ha behörighet att uppträda inför Europeiska patentverket (EPO). Normalt krävs för sådan behörighet att ombudet efter godkänd examination har auktoriserats som europeiskt patentombud. Alla europeiska patentombud är medlemmar i organisationen Institute of Professional Representatives before the EPO (epi). De är därmed bundna av vissa etiska regler. Särskilt viktigt är att tystnadsplikt gäller för förtrolig information från kunder.

  Sök epi-medlemmar, EPO (extern webbplats)