Val av patentombud

Ibland kan det vara bra att anlita ett ombud för att hantera dina patentärenden. PRV kan ge dig allmänna tips om vad du bör tänka på vid urvalet.

I många länder kräver lagen att patentsökandena ska ha ombud och att dessa ska vara särskilt auktoriserade. Sådana krav finns inte i Sverige, men PRV:s statistik visar att ansökningar som lämnats in av professionella patentombud leder till långt fler patent än de som hanterats av sökandena själva.

Det kan vara svårt att skriva en korrekt patentansökan som ger dig det skydd du behöver. Om du ska ta hjälp eller inte med det är därför en viktig fråga.

PRV kan inte ge rekommendationer om vilka patentombud som är särskilt kunniga inom ett visst område. Däremot kan vi lämna några allmänna tips om vad du bör tänka på.

Vad ska jag tänka på när jag väljer patentombud?

 1. Alla patentombud har inte lika stor sakkunskap inom alla teknikområden. Större patentbyråer har ofta anställda som tillsammans täcker ett brett kompetensfält. Å andra sidan kan ombud som verkar med egen firma eller i en mindre organisation sitta inne med den specialistkunskap som du behöver. Ombudets kunskaper om patentsystemet och regelverket bör under alla förhållanden vara heltäckande.
 2. Du kan undersöka vilka patentombud som är särskilt aktiva inom ditt teknikområde. I Svensk Patentdatabas kan du se vilka ombud som förekommer i patentansökningsärenden av olika slag. Tänk dock på risken för intressekonflikter. Ett ombud som du kan anta har en upparbetad relation till någon som är eller kan bli din konkurrent kommer inte att kunna ta sig an ditt ärende och det kan vara lika bra att du avstår från kontakt.  
  Svensk Patentdatabas
 3. Läs andras publicerade patentansökningar inom ditt teknikområde och ta till dig det särskilda uttryckssätt som förekommer i ansökningar. Lägg särskild vikt vid att studera formulering av patentkraven. Då får du en grundläggande förståelse för ett patentombuds arbete. Du hittar patentdokument i databasen 
  Svensk Patentdatabas eller Espacenet.
 4. Be om ett förutsättningslöst möte med ett eller flera patentombud. I det personliga mötet kan du få bättre uppfattning om ombudets kompetensprofil är den rätta, om det finns ett engagemang som visar sig i relevanta frågor om din verksamhet, och över huvud taget om personkemin stämmer. Eftersom ni kommer att arbeta nära tillsammans är det viktigt att du har förtroende för det patentombud du väljer. Ytterligare ett förslag kan vara att be om referenser från tidigare kunder.
 5. I patentvärlden är det viktigt med sekretess. Försäkra dig därför om att det patentombud du väljer är bundet av etiska regler om bland annat tystnadsplikt.
 6. För att du ska kunna dra nytta av – och förhoppningsvis tjäna pengar på – ditt patent, är det viktigt att det patentombud du väljer också har förståelse för affärssammanhanget och på vilket sätt du har användning för ett patentskydd. Det kan vara till fördel om det patentombud du väljer vid behov har möjlighet att ge råd och hjälp om licensiering, sekretessavtal och överlåtelser samt skydd för design, varumärke och domännamn. Har ombudet inte sådan kunskapsbredd, till exempel därför att han/hon är nischad inom en viss tekniksfär, är det önskvärt att kontakter med kompletterande sakkunskap kan anvisas inom eller utom ombudets organisation.
 7. Om du tänker söka patent även i andra länder är det viktigt att det ombud eller den patentbyrå du väljer har ett internationellt kontaktnät. Du kan då lätt få hjälp med att hitta kunniga lokala ombud som behövs för att sköta patentansökningar i andra länder. Ditt svenska ombud kan också vid behov konsultera utländska kolleger om olika länders IP-lagar och praxis.
 8. Många av reglerna för patentansökningar och patent handlar om formalia. Det är därför av vikt att det ombud du väljer har tillgång till en stabil och erfaren organisation, som på ett tillförlitligt och säkert sätt kan bevaka svarsfrister och avgiftsbetalningar med mera.
 9. I Sverige är många yrkesverksamma ombud organiserade i Svenska patentombudsföreningen (SPOF). Medlemmarna i SPOF är bundna av föreningens etiska regler, inklusive tystnadsplikt, alltså skyldighet att inte röja sådant som ombudet fått veta vid förtroliga kontakter med klienter.
  SPOF
 10. Som nämnts krävs ingen obligatorisk auktorisation för att få uppträda som ombud i Sverige. Men ett ombud kan på frivillig basis söka auktorisation hos Patentombudsnämnden som är en självständig statlig myndighet med ansvar för auktorisation av patentombud och för tillsynen av dem. Ombud som auktoriserats av Patentombudsnämnden har strikt tystnadsplikt och får inte ens i rättegång höras som vittne om förtrolig klientinformation. Patentombudsnämnden kan upphäva auktorisationen för ett ombud som missköter sig. I mindre allvarliga fall kan en varning meddelas. På Patentombudsnämndens webbplats kan du se vilka ombud som har auktoriserats.
  Patentombudsnämnden
 11. Redan innan Patentombudsnämnden kom till år 2010 kunde patentombud välja att söka auktorisation av Sveriges IP-ombuds samfund. IP-samfundet är en privat organisation som utövar tillsyn över sina auktoriserade medlemmar. En särskild disciplinnämnd kan bland annat tilldela varningar och även utesluta ombud från samfundet. IP-samfundet
 12. Sveriges Patentbyråers förening (SEPAF) är branschföretagens gemensamma organisation med bland annat etikregler för medlemsföretagens anställda. SEPAF
 13. När du söker europeiskt patent måste det ombud du använder ha behörighet att uppträda inför Europeiska patentverket (EPO). Normalt krävs för sådan behörighet att ombudet efter godkänd examination har auktoriserats som europeiskt patentombud.  Alla europeiska patentombud är medlemmar av Institute of Professional Representatives before the EPO (epi). De är därmed bundna av vissa etiska regler. Särskilt viktigt är att tystnadsplikt gäller för förtrolig information från klienter.
  Sök epi-medlemmar på EPO:s webbplats

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent