Information om generalfullmakter

För att kunna företräda en patenthavare eller sökande av patent krävs oftast en fullmakt. Regler om fullmakt finns bland annat i andra kapitlet i avtalslagen.

Vill en aktör (fullmaktsgivare) att ett ombud ska ha möjlighet att företräda denne i ett flertal ärenden kan aktören ge detta ombud behörighet i form av en sk generalfullmakt. Begreppet generalfullmakt kan tolkas på flera sätt, beroende på i vilket sammanhang den är tänkt att användas i. Den generalfullmakt som PRV ger exempel på är begränsad till patentrelaterade ärenden och har tillkommit på grund av kundönskemål.

Notera att denna generalfullmakt är mycket enkel. Den aktör som har komplexa behov bör tänka igenom vilka effekter fullmakten kan få. Fullmakten gäller tills den återkallas. Fullmakten återkallas genom att den förstörs eller att den som fått fullmakten skickad till sig (t ex PRV) får ett meddelande om att fullmakten inte längre ska gälla.

Underfullmakt betyder i princip att den som har en fullmakt att agera åt en fysisk eller juridisk person har rätten att delegera uppdraget vidare till någon annan aktör. Detta ger fördelen att uppdraget kan hanteras mer flexibelt men fullmaktsgivaren förlorar kontrollen över vem som utför uppdraget.

Svensk Patentdatabas