På gång från tillsynsmyndigheten

Registrering som kollektiva förvaltningsorganisationer

Enligt 12 kap. 5 § lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, skall Patent- och registreringsverket (PRV) upprätta ett register över de organisationer som anmält sig och som omfattas av tillsyn enligt lagen. Om det skulle finnas tveksamheter om huruvida någon av de anmälda organisationerna faller under lagens tillämpningsområde, kommer PRV kontakta den berörda organisationen. När registret är färdigställt kommer de anmälda organisationerna att meddelas och en lista över organisationerna kommer också publiceras på www.prv.se.

Tillsynsplan

PRV:s tillsynsverksamhet består av två delar. En del (reaktiv) där tillsyn utövas efter anmälan från berörda, t ex rättighetshavare och användare; en del (proaktiv) där PRV utövar tillsyn inom områden som vi på förhand bedömt vara lämpliga att granska. Dessa områden kommer presenteras i en årlig tillsynsplan som delges de kollektiva förvaltningsorganisationerna. En första tillsynsplan kommer meddelas under det andra kvartalet 2017.

Nordiskt samarbete

Under senvåren 2017 kommer de finska och danska tillsynsmyndigheterna att besöka PRV för att diskutera för länderna gemensamma frågor avseende tillsyn av kollektiva förvaltningsorganisationer. Norge har också visat intresse för att delta i ett sådant nordiskt samarbete, men då man ännu inte påbörjat implementering av sällskapsdirektivet kommer detta att aktualiseras i ett senare skede.

Årlig träff

Utöver att PRV ser fram mot en fortsatt kontinuerlig dialog med förvaltningsorganisationer, rättighetshavare och användare, vill vi gärna ge en möjlighet till att träffas gemensamt en gång per år i PRV:s lokaler för att diskutera gemensamma spörsmål. Om det finns intresse för detta hos de berörda intressenterna, kommer en sådan träff att hållas under hösten varje år, med start 2017.