Återkalla utgivningsbevis

Om du anser att titeln i ett utgivningsbevis är för likt ditt eget utgivningsbevis så kan du begära att det återkallas.

PRV kan återkalla ett utfärdat utgivningsbevis:

  1. Om ägaren anmält att utgivningen upphört
  2. Om äganderätten till skriften övergått till någon som inte fyller behörighetsvillkoren
  3. Om det inte finns någon utgivare, eller om utgivaren inte fyller föreskrivna behörighetsvillkor och en behörig utgivare inte omedelbart utses
  4. Om sex månader gått från den dag då utgivningsbeviset utfärdades, utan att skriften kommit ut
  5. Om den skrift som beviset avser, inte under något av de två senaste förflutna kalenderåren på särskilda tider kommit ut med minst fyra nummer eller häften
  6. Om det inom sex månader, sedan skriften kom ut första gången, visas att beviset inte borde ha utfärdats
  7. Om titeln på en skrift typografiskt sett har sådan likhet med titeln på en annan skrift som redan har utgivningsbevis, att man lätt kan förväxla dem samt att en rättelse inte genomförs omedelbart.

Om utgivningsbeviset har slutat att gälla (förfallit) eller om PRV har återkallat ett utgivningsbevis*, får PRV utfärda ett nytt utgivningsbevis med ny ägare och sökt titel som är lätt förväxlingsbar med titeln i det utgivningsbevis som slutat gälla endast om följande krav är uppfyllda:

  • Medgivande av skriftens ursprunglige ägare finns
  • Det inte har gått två år sedan beslutet om återkallelse meddelades eller beviset slutat att gälla.

*Gäller enbart om återkallelse skett enligt punkt 2,3,5 eller 7.

Blankett

Anmälan med begäran om återkallelse (pdf 40 kB)