Frågor om utgivningsbevis

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som gäller utgivningsbevis.

Vad är ett utgivningsbevis?

Ett utgivningsbevis är ett intyg från PRV som gäller för en periodisk skrift. Utgivningsbeviset visar vem som är utgivare, och vem som ansvarar för innehållet i den periodiska skriften. En utgivare är alltid en fysisk person.

Vad är en periodisk skrift ?

En periodisk skrift är en tidning, tidskrift eller någon annan tryckt skrift som har en bestämd titel och som ges ut minst fyra gånger per år.

Varför behöver jag ett utgivningsbevis?

Anledningen till varför man behöver ett utgivningsbevis är att det finns olika regler som gäller för tidningar som har ett utgivningsbevis och tidningar som inte har det (det vill säga tidningar som kommer ut mer sällan än fyra gånger per år). Du som innehavare av ett utgivningsbevis har rätt att ge ut din periodiska skrift enligt den utgivningsplan du har fastställt.

Varför ska jag ha ett utgivningsbevis?

Jag har missat att förnya mitt utgivningsbevis, vad händer nu?

Om sista förnyelsedag har passerat utan att du har ansökt om förnyelse, slutar utgivningsbeviset att gälla. Då kommer du inte kunna förnya ditt utgivningsbevis eller byta utgivare eller ägare.

När beviset har slutat att gälla (förfallit) kan du inte ändra utgivningsbevisets status genom att skicka in ansökan om förnyelse eller betala förnyelseavgift i efterhand.

Vanligtvis får du ett brev om att utgivningsbeviset har slutat att gälla, om vi har din aktuella adress. Annars kommer detta endast att meddelas i vårt register över kungörelser för utgivningsbevis. Registret når du via PRV:s databas Register över kungörelser för utgivningsbevis.

Inom två år från det att utgivningsbeviset har slutat att gälla är det är bara den ursprunglige ägaren som kan registrera samma titel. Om någon annan fysisk- eller juridiskperson vill registrera samma titel behöver den ha ett medgivande från den ursprunglige ägaren. Medgivande kan godtas inom en tvåårsperiod från det att utgivningsbeviset slutat gälla.

Databaser för utgivningsbevis

Mitt utgivningsbevis har slutat att gälla, vad kan jag göra för att behålla min titel?

Du kan skicka in en ansökan om nytt utgivningsbevis till PRV. Den kommer att behandlas som en ny ansökan och granskas innan titeln eventuellt godkänns. Vi kommer alltså att göra en bedömning av om det finns lätt förväxlingsbara titlar registrerade.

Ditt utgivningsbevisnummer hittar du på utgivningsbeviset eller via PRV:s databas Tidningsregistret.

Databaser för utgivningsbevis

Ansöka om utgivningsbevis

Vad händer med utgivarens ansvar när utgivningsbeviset har slutat att gälla? Blir någon annan ansvarig för skriftens innehåll?

Utgivarens ansvar upphör den dag utgivningsbeviset upphör att gälla. Ägaren är ansvarig för eventuella tryckfrihetsbrott som begås i en periodisk tidskrift utan utgivningsbevis. För en icke-periodisk tryckt tidskrift är författaren själv ansvarig för det hen har skrivit.

Ansvarig utgivare

Får jag ge ut min periodiska skrift, trycka och distribuera den, när utgivningsbeviset har slutat att gälla?

Om du, efter att utgivningsbeviset upphört att gälla, fortsätter att publicera tidskriften med minst fyra nummer per år kommer den dock att räknas som en periodisk skrift fram till dess att PRV tagit beslut att utgivningsbeviset för tidskriften anses ha slutat att gälla. Det är straffbart att ge ut en periodisk skrift utan utgivningsbevis. Om du lämnar in en ny ansökan och får den godkänd kan du återigen ge ut din tidskrift periodiskt. Om du ger ut tidskriften med färre än fyra nummer per år räknas den inte som periodisk. Då behöver du inget utgivningsbevis.

Lagar och regler

Skickar PRV information till mig om att jag måste förnya mitt utgivningsbevis senast ett visst datum, för att det inte ska sluta gälla?

PRV skickar i god tid, runt 11 månader före sista förnyelsedag, information och en påminnelse till den som är registrerad ägare. Anledningen till att informationen skickas ut så långt i förväg är att det är möjligt att förnya utgivningsbeviset under ett års tid innan det upphör att gälla. På detta sätt kan ägaren vara ute i god tid med sin förnyelse. Vi skickar även en extra påminnelse 1-2 månader innan utgivningsbeviset upphör att gälla.

Förnya ditt utgivningsbevis

När ska jag förnya mitt utgivningsbevis?

I PRV:s databas Register över kungörelser för utgivningsbevis hittar du de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte sluta gälla.
Information om sista förnyelsedag finns även på utgivningsbeviset.
Kom ihåg att det inte går att förnya utgivningsbeviset efter sista förnyelsedag.

Databaser för utgivningsbevis

Hur förnyar jag mitt utgivningsbevis?

Du kan förnya ditt utgivningsbevis i vår e-tjänst. Du betalar ansökningsavgiften direkt med ditt kredit- eller betalkort eller via din internetbank.

Ditt utgivningsbevisnummer finner du på utgivningsbeviset eller via PRV:s databas Tidningsregistret.

E-tjänst för utgivningsbevis

Kan jag förnya mitt utgivningsbevis med blankett?

Du kan också fylla i en blankett och skicka in originalet till PRV med post. Blanketten heter "Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis för periodisk skrift" och finns att ladda ner från webbplatsen eller beställa från vår kundsupport.

Ansökningsavgiften betalar du till PRV:s bankgiro i samband med att du skickar ansökningsblanketten till PRV.

Ditt utgivningsbevisnummer hittar du på utgivningsbeviset eller via PRV:s databas Tidningsregistret.

Blanketter för utgivningsbevis

Vem utser ny ansvarig utgivare i samband med anmälan ny ägare?

Det är anmäld ny ägare som utser ny ansvarig utgivare. Ny ägare noteras på anmälan om byte av utgivare.

Jag ska byta ansvarig utgivare, men ansvarig utgivare har avlidit. Hur gör jag med ansvarig utgivares underskrift på anmälan?

Om den ansvarige utgivaren avlidit behövs ingen underskrift av föregående utgivare på blanketten för byte av utgivare. Det räcker med att notera att utgivaren avlidit i rutan för föregående utgivares bekräftelse.

Jag ska byta ansvarig utgivare, men ansvarig utgivare har inte undertecknat. Hur gör jag med nuvarande ansvarig utgivares underskrift på anmälan?

En underskrift av föregående utgivare behövs. Underskriften visar att den föregående utgivaren fått information om att ägaren anmält ny utgivare.

Om du inte kan lämna in en underskrift till PRV måste du ange skälet till detta. Skäl kan vara att föregående utgivare är avliden eller utvandrad enligt Skatteverkets folkbokföringsregister.

Att föregående utgivare inte undertecknat anmälan, exempelvis på grund av föregående utgivare inte längre är anställd eller adress saknas är inte skäl som PRV godtar.

Föregående utgivares postadress får du genom att kontakta Skatteverkets folkbokföringsregister.

Kan utgivaren ha en ställföreträdande utgivare registrerad hos PRV?

En tryckt skrift som ges ut periodiskt kan ha en eller flera ställföreträdande utgivare. Det är den ansvarige utgivaren som utser ställföreträdande utgivare. Ägaren av tidskriften måste godkänna valet. Den ställföreträdande utgivaren måste uppfylla samma behörighetskrav som gäller för ansvarig utgivare. Det betyder att den ställföreträdande utgivaren kan vara svensk eller utländsk medborgare men måste vara folkbokförd i Sverige och ha fyllt arton år. Ställföreträdande utgivare får inte vara satt i konkurs eller stå under förvaltarskap.

Om den ansvarige utgivarens uppdrag upphör, så upphör även ställföreträdandes uppdrag. Detta betyder att om ställföreträdande utgivare ska vara kvar efter att den ansvariga utgivaren byts ut, måste den nya ansvarige utgivaren anmäla den ställföreträdande utgivaren på nytt.

Ställföreträdande utgivare

Ska utgivaren kvarstå efter ägarbyte, eller ska en ny utgivare utses?

Efter ett ägarbyte kan registrerad utgivare stå kvar som utgivare genom att bekräfta detta med sin underskrift på anmälan om byte av ägare. Den registrerade utgivaren kan då också välja om eventuella ställföreträdande utgivare ska kvarstå eller inte. Om den registrerade utgivaren inte ska kvarstå som utgivare för tidskriften måste en ny utgivare omgående utses av ny anmäld ägare och anmälan om byte av utgivare sändas in till PRV.

Ansvarig utgivare

Vad är ett förvaltarfrihetsbevis?

Ett Förvaltarfrihetsbevis är ett bevis för att utgivaren inte står under en förvaltare. Beviset beställer du av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd vid tiden för ansökan. Förvaltarfrihetsbeviset får inte vara äldre än 3 (tre) månader, och inlämnas alltid i original.

Tänk på att personbevis från Skatteverket inte gäller som förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbevis

När ska jag betala avgiften via PRV:s bankgiro?

Du betalar avgiften i samband med att du lämnar in ansökan eller anmälan till PRV. Undvik att betala avgiften i förskott. Vi skickar inte några fakturor på avgifter som gäller tidskrifter.

Så betalar du

Vilka uppgifter ska framgå i en periodisk skrift?

I den periodiska skriften ska det finnas uppgift om utgivarens namn, vem som tryckt tidskriften samt ort och år för tryckning.

Lagar och regler

Har denna tidskrift ett utgivningsbevis?

I PRV:s databas Tidningsregistret kan du söka bland registrerade tidskrifter som ges ut i tryckt form. I registret finns information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Tänk på att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis, eftersom vi uppdaterar registret en gång i veckan.

Databaser för utgivningsbevis

Hur gör jag om jag vill ha mer information om ett utgivningsbevis?

Vill du ha mer information om till exempel ansvarig utgivare eller datum för förnyelse kan du kontakta vår kundsupport.

Kundsupport

När godkänner PRV en ansökan om utgivningsbevis för periodisk skrift, det vill säga när lämnar PRV ut ett utgivningsbevis?

När ärendet är formellt och materiellt klart, vilket betyder att det inte får finnas några hinder för godkännande. Ett hinder är till exempel om avgiften inte är betald eller att det finns en lätt förväxlingsbar titel registrerad sedan tidigare i vårt register.

Titel på tidningen

Hur gör jag en adressändring?

Anmäl alltid ny postadress till PRV. Anmälan ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för ägaren av utgivningsbeviset.
Det räcker inte med att ändra adressen hos Svensk Adressändring, Skatteverket eller Bolagsverket, eftersom PRV inte får information om adressändringar från externa adressregister.

Adressändringen kan skriftligen göras på en blankett som heter Anmälan om ändring gällande utgivningsbevis.

Blanketter för utgivningsbevis

Nättidning

Om du planerar att publicera din skrift på webben måste du registrera en ansvarig utgivare för nätupplagan om den inte är identisk med pappersskriften. Detta gör du hos myndigheten för press, radio och tv, MPRT. Den myndigheten har hand om registreringar av ansvariga utgivare på webben, utgivningsbevis för databaser. Du når dem på telefon 08-580 070 00 eller via deras webbplats.

Myndigheten för press, radio och tv (extern webbplats)

Posttidning

PostNord har egna regler för tidskrifter som ska skickas per post. För att få skicka din skrift som en posttidning, det vill säga till ett lägre porto, måste du ha ett utgivningsbevis. Om du har frågor eller vill registrera din skrift som posttidning ska du vända dig till PostNord på telefon 0771-333310.

PostNord (extern webbplats)

Hitta svar på de vanligaste frågorna i vårt kundforum

Du kan också ställa en egen fråga.

PRV:s kundforum (extern webbplats)