Databaser

Här har vi samlat våra egna databaser och andra efterfrågade internationella sökverktyg.

Våra mest efterfrågade databaser

Inom patentområdet

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en helt kostnadsfri söktjänst som innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden har uttryckt sin vilja att göra patentet giltigt i Sverige. (Sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen omfattar alla de uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv som sträcker sig från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.
Svensk Patentdatabas

Sökhjälp med filmad interaktiv instruktion

Svensk Patentdatabas - sökhjälp

PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här har du möjlighet att titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från och med 2004. Dokumenten kan öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-fil.
Aktinsyn

Internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av espacenet kan du till exempel göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar. Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dessa kan du göra relativt avancerade sökningar.
Espacenet

Europeiska patentregistret från EPO

Via EPO:s webbaserade service kan du exempelvis söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Inloggning krävs.
Epoline

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Via PatentScope kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller även allmän information om patent, statistik, nyhetsnotiser och mycket annat.
PatentScope

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på patentfrågor. Besök biblioteket om du vill läsa fulltexten.
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova

Inom varumärkesområdet

Svensk Varumärkesdatabas

I vår databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som gäller i Sverige. Databasen har uppgifter om varumärkets innehavare och/eller vilka varor eller tjänster som varumärkesansökan eller -registreringen omfattar.
Svensk Varumärkesdatabas

EU-varumärken

I eSearch plus finns detaljerad information om EU-varumärken, det vill säga varumärken som gäller i alla EU-länder. Registret tillhör European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Utöver EU-varumärken har respektive EU-land också sina nationella varumärkesregister med varumärken som gäller just i det landet.
eSearch plus

TMView

TMView är en databas för varumärken från hela Europa och en del utomeuropeiska länder. Svensk Varumärkesdatabas är ansluten till TMView.
TMview

Internationella varumärken sökta via Madridsystemet

Romarin är en databas med detaljerad information om internationella varumärken som är sökta via Madridsystemet. Registret tillhör World Intellectual Property Organization, WIPO.
Romarin

Klassificera dina varor och tjänster

TMclass är ett verktyg med en omfattande lista av klassificeringsbegrepp som hjälper dig att klassa varor och tjänster online. TMclass är ett samarbete mellan ett stort antal myndigheter som lämnar data till tjänsten.
TMclass

Likhetsbedömning

CF Similarity är ett sökverktyg vid EUIPO som du kan använda för att bedöma om varor och tjänster anses vara likartade eller inte.

PRV använder verktyget som riktlinjer. Bedömningarna i CF Similarity är därför inte bindande på något sätt.

Beroende på situation kan PRV:s bedömning från fall till fall skilja sig från den som visas i verktyget. Det kan också hända att PRV eller andra myndigheter som är med i samarbetet inte har hunnit uppdatera databasen med uppgifter från senare rättsfall. Därför avsäger sig PRV allt ansvar för innehållet i databasen.
CF Similarity

Tjänsten BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter av varumärkesfrågor..
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som PRV:s bibliotek tar fram. Den innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design-, upphovsrätts- och personnamnsområdet. Innova finns att använda gratis på webben.
Innova

Inom designområdet

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på skyddsobjekten och få information om innehavare och registreringstider. 

Svensk Designdatabas

Hjälp till dig som söker:
Svensk Designdatabas - sökhjälp (interaktiv instruktion)
Guide till sökning för utskrift
Klasslista för Design Alfabetisk Locarno
Klasslista för Design Klassvis Locarno

Design skyddad inom EU

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, är EU:s immaterialrättsmyndighet för varumärke och design. I EUIPO:s databas över registrerad design hittar du information om designregistreringar som gäller inom EU och därmed även i Sverige.
eSearch plus

Internationella designregistreringar - WIPO

World Intellectual Property Organization är FN:s organ för immaterialrättsliga frågor. I WIPO:s register Hague Express finns internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar där EUIPO designerats (valts) gäller även i Sverige.
Hague Express
Guide till sökning

Designregistreringar i många länder

Sökverktyget Designview samlar information om registrerad design som finns hos flera samarbetande nationella myndigheter för immaterialrätt.

Innehållet i Designview baseras på uppgifter som ingår i de deltagande myndigheternas register och hos WIPO och EUIPO.
Designview

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika perspektiv på designfrågor.
BiblioteksSök

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet och upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben och skapas av PRV:s bibliotek.
Innova

Periodisk skrift

Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tidskrifter (ej nättidningar). Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Dock vill vi poängtera att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.

Tidningsregistret

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, med mera.
Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Register över kungörelser för utgivningsbevis

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år för att inte förfalla samt beslut för de utgivningsbevis som förfallit på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag har PRV skyldighet att elektroniskt kungöra dessa påminnelser och beslut. Observera att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.
PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis

PRV:s bibliotekskatalog

I bibliotekskatalogen har du möjlighet att söka efter böcker, tidskrifter, artiklar, konferenstryck, rapporter och patentverkspublikationer som finns tillgängliga via PRV:s bibliotek.
PRV:s bibliotekskatalog

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som produceras av vårt bibliotek. Innova innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet samt upphovsrätt. Innova är fritt tillgänglig via webben.
Innova