Granskning av ansökan

När en varumärkesansökan kommer in till PRV granskar vi den. Här läser du om hur det går till.

Ingivningsdag

När din ansökan kommer in börjar PRV att kontrollera de fyra kriterierna som måste vara uppfyllda för att du ska få en ingivningsdag:

 1. Det ska framgå att det är en ansökan.
 2. Namn eller företagsnamn på sökanden ska framgå. 
 3. En tydlig avbildning av märket måste finnas.
 4. En uppräkning över de varor och/eller tjänster som ni avser att registrera märket för.

Saknas något av detta får du information om detta i ett brev som kallas föreläggande. Det svarar du på genom att komplettera och förtydliga det som vi frågar efter. Det är viktigt att du svarar inom den bestämda tiden, annars kanske vi måste avvisa din ansökan.

Formell granskning

När din ansökan tilldelats en ingivningsdag påbörjar PRV en formell granskning. Vi kontrollerar att ansökan har alla uppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla den:

 • den ska vara fullständigt ifylld
 • du ska ha betalat obligatoriska avgifter
 • varumärket ska vara beskrivet på det sätt som vi kräver. 

Om något är otydligt eller saknas får du information om detta i ett brev i ett föreläggande. Det svarar du på genom att komplettera och förtydliga det som vi frågar efter. Det är viktigt att du svarar inom den bestämda tiden, annars kan vi behöva avskriva din ansökan.

Materiell granskning

När en ansökan uppfyller de formella kraven granskar vi om det finns några materiella hinder. Till exempel kan ett varumärke ha bristande särskiljningsförmåga eller riskera att förväxlas med ett äldre varumärke eller firma.

Vi kontrollerar också att varumärket inte:

 • riskerar att vilseleda allmänheten
 • strider mot lag eller annan författning
 • strider mot god sed eller allmän ordning
 • innehåller statsvapen, statsflaggor, statliga kontroll- eller garantibeteckningar utan tillstånd. 
 • helt eller delvis innehåller något som kan uppfattas som någons efternamn som har särskilt skydd, allmänt kända konstnärsnamn eller ett liknande namn om användningen kan vara till nackdel för bäraren. 
 • innehåller en bild av någon annan. 

Hindren för namn och bilder gäller inte om de tydligt syftar på någon som varit avliden sedan länge.

PRV kan inte garantera att kontrollen mot redan registrerade rättigheter är heltäckande, eftersom det kan finnas inarbetade varumärken inte är registrerade och som PRV inte känner till.

Föreläggande

Om vi hittar hinder mot att registrera ditt märke får du ett föreläggande. Det är ett brev där vi meddelar vad som gör att vi inte kan registrera ansökan. Hindren behöver inte vara definitiva – du får föreläggandet för att kunna göra något åt dem. Här ger vi några exempel:

 • Du kan avstå från ensamrätten för den del av ditt sökta märke som inte har särskiljningsförmåga.
 • Vill vi att du skickar dokumentation som visar att ditt varumärke har fått särskiljningsförmåga som varukännetecken? Läs nedanför under fliken ”styrka förvärvad särskiljningsförmåga” om hur du kan styrka användningen. 
 • Om ditt sökta varumärke kan förväxlas med ett som redan är registrerat kan det räcka med att du begränsar varuförteckningen och lämnar in ett medgivande från innehavaren till det kännetecken som är förväxlingsbart. 

Du ska svara på föreläggandet inom den bestämda tiden, annars kan vi behöva avskriva eller avslå din ansökan.

Läs mer

Särskiljningsförmåga

Styrka förvärvad särskiljningsförmåga

Tid till besked - nyansökan