Hinder för att registrera ditt varumärke - efternamn

PRV kan inte registrera ett varumärke om det innehåller något som kan uppfattas som en annan persons egenartade efternamn.

Det här gäller om användningen av märket är till nackdel för namnets bärare och om det inte tydligt syftar på någon som är avliden sedan länge.

Syftet med bestämmelsen är att skyddet för efternamn i varumärkeslagen inte ska vara större än skyddet enligt namnlagen.

Bär någon annan efternamnet?

För att ett sökt efternamn ska ses som ett hinder ska namnet bäras av någon annan än den som söker.

Det skydd som namnlagen ger är inte begränsat till identiska namn: ett varumärke får inte vara lätt att förväxla med ett efternamn. Högsta domstolen har till exempel bedömt att Gullmarsstrand är lätt att förväxla med Gullmarstrand och Vänerskog med Wänerskog.

Egenartat

För att ett efternamn som används i Sverige ska vara ett hinder krävs också att namnet är egenartat och det ska tolkas på samma sätt som i namnlagen: ett efternamn är egenartat om det till exempel anger tillhörighet till en viss släkt. Det exakta kravet på namnet är inte fastslaget i praktiken.

Om ett namn är egenartat avgörs inte bara av hur många som bär det. Ett efternamn med många bärare kan också vara egenartat, till exempel om det bara associeras med några få släkter. Om efternamnet alltid kopplas till en viss släkttillhörighet bedöms det som egenartat.

Nackdel för bäraren

För att det ska finnas hinder för att använda det egenartade efternamnet krävs att det skulle vara till nackdel för bäraren och praktiskt besvärande. Att bäraren vill vara ensam om sitt namn räcker inte som skäl.

PRV kan oftast inte avgöra om varumärkets användning skulle vara en nackdel för den som bär namnet. Därför behöver namnbäraren vanligtvis själv invända och påpeka hur märkets användning skulle vara till personlig nackdel.

Det finns fortfarande fall där PRV på eget initiativ kan bedöma att det skulle vara till nackdel för bäraren om namnet används i ett varumärke. Till exempel kan vi avslå ett sökt varumärke och hänvisa till efternamnshindret om själva varumärket eller varorna och tjänsterna som ansökan gäller, innehåller något som kan uppfattas som stötande att kopplas ihop med.

Det kan också ses som en nackdel om någons varumärke innehåller en känd persons egenartade efternamn och användningen är tänkt för sådana varor eller tjänster som personen är känd för.