Krav på inskickade handlingar

Här ser du vilka krav vi ställer på dina inskickade handlingar. När original inte krävs vill vi gärna att du skickar in bestyrkta kopior digitalt.

Administrativ hävning, ansökan om. Original i två exemplar.

Administrativ hävning (e-tjänst)

Adressändring, anmälan om: via e-post eller fax godtas som regel, om det inte finns skäl för PRV att ifrågasätta att anmälan verkligen kommer från sökande/innehavare eller dennes ombud – vid tveksamhet kan PRV komma att begära in underskrift.

Ändring av innehavares namn och /eller adress (e-tjänst)

Anståndsbegäran: ska vara skriftlig, det vill säga via papper, e-post eller fax.

Ansökan om registrering av varumärke, original. Ansökan via fax ska bekräftas med originalunderskrift. Elektronisk ansökan ska bekräftas med e-signatur eller underskrift.

Ansökan om anteckning, till exempel anteckning av ombud, licens, överlåtelse, registrering av panträtt, märkesändring, original. Ansökan via fax eller e-post ska bekräftas med originalunderskrift. I förekommande fall ska sökanden ge in dokument som styrker rättshandlingen (till exempel överlåtelseavtal, pantavtal, intyg om övergång av varumärke, arvsskiftesinstrument) i original eller bestyrkt kopia. Utdrag ur eventuell avtalshandling duger, om underskrift i original eller på bestyrkt kopia finns med. För handling som visar bolagsomvandling och fusionshandling räcker det med kopia av handlingen. Vid en begränsning av varuförteckningen i ett registrerat märke krävs originalunderskrift av innehavaren/fullmakt från ombud.

Överlåtelse av varumärke (e-tjänst)

Ansökan om förnyelse, varken elektronisk förnyelse eller pappersansökan kräver underskrift. Betalningen i sig sanktionerar förnyelse.

Depositionskonto, begäran om dragning från: PRV ser helst att en sådan begäran ges in via e-post. Fax eller bestyrkt kopia godtas också. Bekräftelse i form av originalhandling krävs inte. (Observera, skicka endast på ett sätt för att undvika dubbel dragning.) Om det finns skäl för PRV att ifrågasätta att ordern verkligen kommer från sökanden eller dennes ombud kan handläggaren komma att begära in underskrift.

Firmaändring, anmälan om: via e-post eller fax är ok. Inskickad officiell handling för att styrka detta kan vara en kopia eller en utskrift av exempelvis ett registerutdrag från Bolagsverket eller en motsvarande myndighet i utlandet.

Fullmakt: original eller bestyrkt kopia. Kopian ska bestyrkas antingen genom e-legitimation eller genom originalunderskrift och namnförtydligande.

OBS dock att även ett skannat dokument som skickas till PRV via e-post jämställs med bestyrkt kopia. Det innebär att scannade underskrivna fullmakter godtas, däremot godtar PRV inte faxade fullmakter.

Fullmakten ska vara daterad, undertecknad och försedd med namnförtydligande.

Vi godtar en kopia på en fullmakt om denna har lämnats in i ett annat ärende och du samtidigt i din nya ansökan hänvisar till det andra ärendets nummer. Denna fullmakt måste då även omfatta samtliga berörda ärenden.

Hemlandsbevis: original.

Invändning: original i två exemplar.

Medgivande till registrering, samexistensavtal, etc: original eller bestyrkt kopia.

Prioritetsbevis (handling som du ger in till styrkande av prioritet): original

Stadgar (för förening, stiftelser, mm): original eller bestyrkt kopia.

Svaromål i varumärkesansökan godtas via papper, e-post eller fax. Detta om det inte finns skäl för PRV att ifrågasätta att svaret verkligen kommer från sökanden eller dennes ombud – vid tveksamhet kan handläggaren komma att begära in en handling med underskrift i original.

Årsmötesprotokoll eller annan handling som visar firmateckningsrätt: original eller bestyrkt kopia.

Återkallelse av ansökan eller registrering: original eller bestyrkt kopia.

Återkallelse/återtagande av ombudskap: via e-post är ok.

Överklagande: original eller bestyrkt kopia. Observera att Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kan komma att kräva original som förutsättning för att pröva ärendet i sak.

Parterna ansvarar för att ingivna handlingar är undertecknade av en behörig person, det vill säga PRV granskar inte om den som skrivit under en handling är behörig firmatecknare eller annars är behörig genom någon form av fullmakt.

 

Generellt gäller att skannat och e-postat dokument jämställs med bestyrkt kopia. Däremot godtas inte faxinlagor, eftersom kvaliteten på dessa är för dålig. Ett fax "bryter en frist" men inte mer än så. Original eller i förekommande fall bestyrkt kopia måste därför sändas in efter en faxinlaga.

Skicka handlingar via e-post.