Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Här kan du läsa om kollektiv-, garanti- och kontrollmärken.

Kollektivmärke

Kollektivmärken kan ägas av en sammanslutning av näringsidkare och kan användas av medlemmarna i sammanslutningen, så länge de följer kollektivmärkesbestämmelserna. Det finns också kollektivmärken som har en garanti- och kontrollfunktion (se nedan).

Garanti- eller kontrollmärken

Det finns kännetecken som har en garanti- eller kontrollfunktion och som får användas för varor eller tjänster som uppfyller de kriterier som innehavaren av märket uppställer. Garanti- eller kontrollmärken kan ägas av en myndighet eller andra aktörer (även en fysisk person ska kunna förvärva ensamrätt till garanti- eller kontrollmärke) som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster, för användning för sådana varor och tjänster som föreskrifter eller kontrollerna avser.

En myndighet eller en annan aktör som tillhandahåller vissa varor eller tjänster kan inte samtidigt bedriva kontrollverksamhet för den typen av varor eller tjänster.

Bestämmelser och villkor

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken ska, utöver de uppgifter som en ansökan om registrering av varumärke ska innehålla, även innehålla uppgifter om vilka som har rätt att använda märket och de övriga villkor som gäller för användningen. I fråga om ett kollektivmärke ska uppgift också lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutningen.

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får inte registreras om villkoren för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning (exempelvis villkor som är rasistiska eller diskriminerande för någon minoritetsgrupp).

Registreras det sökta märket ska de nämnda villkoren föras in i registret och kungöras.

PRV granskar ändringar av villkoren för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken på samma sätt som vid en ansökan om registrering. Det sker innan de ändrade villkoren förs in i varumärkesregistret och kungörs.

Bestämmelserna ska vara klara och tydliga. Det kan annars vara svårt för tredje man att avgöra hur märket får användas och en domstol kan i en hävningstalan få svårt att avgöra om förutsättningarna för användningen uppfylls. Är bestämmelserna otydliga bör PRV således förelägga sökanden att komplettera dessa. PRV kan annars avslå ansökan, då de formella förutsättningarna för märkets registrering inte uppfyllts.

Märket anger geografiskt ursprung

Till skillnad mot vad som annars gäller för varumärken kan ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras även om det endast anger geografiskt ursprung och därför saknar särskiljningsförmåga. Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar dock inte att någon annan, i enlighet med god affärssed, använder sig av ett tecken eller benämning som anger geografiskt ursprung.

Ett kollektivmärke som anger geografiskt ursprung får inte registreras om villkoren inte tillåter medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana varor eller tjänster som märket avser och varorna eller tjänsterna har sitt ursprung i det geografiska område som märket avser.

Hävning

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke kan, utöver på de grunder som i övrigt gäller för varumärken, också hävas om innehavaren inte har anmält en ändring av villkoren för användning eller om märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att hindra den användningen.

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke kan hävas även om villkoren för användning av märket har ändrats och först in i varumärkesregistret i strid mot varumärkeslagen och villkoren fortfarande strider mot lagen. Bestämmelsen tar sikte på den situationen att de ändrade villkoren egentligen inte borde ha förts in i registret eftersom villkoren inte längre innehåller de grundläggande uppgifter som krävs för att registrera märket. Om innehavaren ändrar villkoren igen så att de uppfyller kraven för registrering får varumärket inte hävas.