Ny praxis för klassning i varumärkesärenden: precisering av klassrubriker

Den 19 juni 2012 avkunnade Europadomstolen beslut i mål C-307/10 (IP-translator). Där framgår bland annat att varor och tjänster i en varumärkesansökan ska anges på ett klart och precist sätt. Detta gäller såväl i allmänhet som specifikt rörande de termer som idag omfattas av Nice-klassificeringens klassrubriker.

OHIM har tillsammans med de nationella kontoren genomfört ett konvergensprogram för att nå en gemensam praxis. Denna praxis rör situationer när en benämning i en klassrubrik anses klar och precis nog för att godtas i en varu- eller tjänsteförteckning. Resultatet av granskningen har visat att elva allmänna beteckningar inte är klara och precisa och därför inte kan godtas utan närmare specificering.

Från och med 1 januari 2014 kommer PRV i och med detta att kräva preciseringar för vissa beteckningar i de existerande klassrubrikerna.

För att läsa OHIM:s allmänna meddelande och information om vilka beteckningar som från årsskiftet kräver precisering för att godtas i en varu- eller tjänsteförteckning, se länkarna nedan.

Tillämpningen av IP-translator

Precisering av klassrubriker

Praxis för godkännande av klassificeringstermer