Ändra uppgifter

Du kan ansöka om att göra ändringar i din registrering när som helst under registreringsperioden.

PRV godkänner vanligtvis inte en ändringsansökan om den bara skickas in som mail eller fax. Du behöver lämna ansökan skriftligt och den ska vara undertecknad av dig, en behörig firmatecknare eller ditt ombud. Vilka krav vi ställer på verifieringen beror på vilken ändring som avses.

Det går att göra små ändringar i ett redan registrerat varumärke om de är så obetydliga att de inte påverkar helhetsintrycket av märket.

Om du vill göra ändringar i ditt varumärke ska du tillsammans med en ansökan om detta skicka in en avbildning av märket i den nya utformningen och betala en avgift för ansökan om märkesändring.

Den som har ett registrerat varumärke och ska ändra adress kan skicka in en skriftlig begäran som är undertecknad av innehavaren eller innehavarens ombud.

Vi accepterar som regel adressändring via papper, e-post eller fax. Om PRV av någon anledning ifrågasätter att anmälan verkligen kommer från den sökande, innehavaren eller ombudet begär vi in en underskrift i original.

Du kan göra en adressändring via PRV:s e-tjänst eller på pappersblankett, se nedan.
Blanketten heter "Ansökan om anteckning avseende registrerat varumärke och/eller förnyelse avseende registrerat varumärke."

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

När du begär anteckning av ombud eller nytt ombud i en ansökan ska du bifoga en fullmakt i original.

Fullmakten visar att ombudet har rätt att företräda innehavaren. Den ska vara undertecknad av innehavarens firmatecknare och ha namnförtydligande.

Om ombudet har en generell fullmakt i PRV:s generalfullmaktsregister bör man i ansökan hänvisa till numret på generalfullmakten.

En begäran om att ta bort ett ombud för en varumärkesinnehavare kan skickas in av innehavaren, ombudet eller någon annan som har fullmakt att företräda innehavaren.

Vid ombudsändring eller nytt ombud behöver du använda båda blanketterna "Ombudsfullmakt för varumärke – Power of attorney" och "Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke".

Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

En registrering som gäller flera varor eller tjänster kan du dela i två eller flera registreringar, där varorna och tjänsterna sedan fördelas.

Den ursprungliga registreringen blir avförd ur registret på grund av delningen.

De avdelade registreringarna får samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

De avdelade registreringarna får registreringsnummer som börjar på 280xxx.

PRV skickar ut nya registreringsbevis utan kostnad.

Du kan begränsa skyddet för ditt registrerade varumärke genom att ta bort hela klasser eller vissa varor och tjänster.

Du kan bara göra begränsningar inom skyddet som varumärket hade när det först registrerades eller när registreringen begränsades senast.

Du kan inte utöka registreringen med nya varor eller tjänster.

För att visa hur förteckningen ska se ut efter begränsningen bifogar du en ny varu- och tjänsteförteckning tillsammans med din ansökan.

När en varu- eller tjänsteförteckning för ett registrerat varumärke ska begränsas behöver vi ha innehavarens eller ombudets underskrift i original.

Begränsning av varu-och tjänsteförteckning, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

Klassa varor och tjänster

Om din ansökan om omklassificering beror på en ny utgåva av Niceklassificeringen ska du bifoga en ny varu-och tjänsteförteckning.

Varu- och tjänsteförteckningen ska visa hur varumärkesskyddet ska se ut efter omklassificeringen.

Klassa varor och tjänster

Om du ansöker om att ändra namn eller företagsnamn på en innehavare av ett varumärke ska du bifoga ett dokument som styrker ändringen.

 • Om den som äger varumärket är en fysisk person som har bytt namn: bifoga en officiell myndighetshandling till ansökan som visar namnet före och efter ändringen.
 • Om den som äger varumärket är en juridisk person: bifoga en officiell myndighetshandling som visar företagsnamnet före och efter ändringen.
 • Om den juridiska personen är ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket räcker det med att ange namnet före och efter ändringen på ansökan. Ange också organisationsnumret.

Ändring av innehavares namn och /eller adress, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke
(Blankett för ändringar heter "Anteckning/förnyelse".)

Du kan delvis överlåta en registrering som gäller flera varor och tjänster till en eller flera fysiska personer.

Ansökningshandling och avtal

Om du delvis vill överlåta din registrering till en eller flera personer ska du komplettera ansökningshandlingen med ett avtal som visar hur varorna och tjänsterna ska delas upp.

Om avtalet med tillhörande varu- och tjänsteförteckning inte är skrivet på svenska ska du bifoga en styrkt svensk översättning till ansökan.

Du betalar ansökningsavgiften för partiell överlåtelse för varje avdelad registrering.

Nytt registreringsnummer

Den ursprungliga registreringen blir avförd ur registret på grund av delningen.

De avdelade registreringarna får registreringsnummer som börjar på 280xxx och får samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

PRV skickar ut nya registreringsbevis utan kostnad.

Ändring av innehavares namn och /eller adress varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Överlåtelse av varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Administrativ hävning varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

En ansökan om att avföra en registrering ur varumärkesregistret kan skickas in av varumärkets innehavare eller av ett ombud.

Ansökan ska vara undertecknad i original av innehavaren eller ombudet.

Om ett ombud skickar in ansökan ska han eller hon bifoga en fullmakt i original som ger rätt att representera innehavaren i ärendet.

Om den som ansöker om att avföra en registrering inte står som innehavare i varumärkesregistret är det viktigt att bifoga en styrkt kopia av en handling som visar rätten till varumärket.

Avregistrering/återkallande av eget varumärke, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

Du kan korrigera antecknade uppgifter i varumärkesregistret genom att ange vad du önskar att vi ändrar i en ansökan.

Exempel på korrigeringar kan vara:

 • Ändring av ett innehavar- eller ombudsnamn som det finns fel uppgift om sedan tidigare.
 • Rättelse av en varu- och tjänsteförteckning för att en klasslista har ändrats.

Blanketter för varumärke

Det finns flera viktiga saker att komma ihåg vid ändringar i ett varumärke. Här listar vi vad du bör tänka på.

 • När du ansöker om ändring i fler än ett varumärke ska du lämna in en separat ansökan med tillhörande handlingar för varje varumärke. Du kan också lämna in kopior i alla ärenden utöver det första, men var noga med att hänvisa till ärendet där originalet finns med. På så sätt underlättar du handläggningen och vi kan registrera ändringen snabbare.
 • Kontrollera att alla handlingar är kompletta innan du skickar in din ansökan. Om ärendet till exempel handlar om ett ägarbyte för varumärke, kontrollera att det finns ett avtalsdatum, att eventuella villkor i avtalet är uppfyllda, att handlingen du skickar in är vidimerad och översatt.
 • De som har undertecknat inskickade handlingar ska ha rätt att företräda bolagen. Om du inte är firmatecknare ska du skicka med handlingar som visar din rätt.
 • Om en konkursförvaltare eller likvidator undertecknar en överlåtelsehandling ska ett konkursförordnande eller ett förordnande för likvidatorn skickas med.
 • Kom ihåg att anmäla adressändringar och hänvisa till ditt varumärkes ansöknings- eller registreringsnummer.
 • Avgiften du betalar är för vår handläggning av ärendet. Du får alltså inte tillbaka kostnaden även om du får avslag på din ansökan.