Pantsätta

Om du behöver låna pengar kan du pantsätta din ansökan eller ditt redan registrerade varumärke.

Personen eller företaget som lånar ut pengar till dig tar då varumärket som en säkerhet för ditt lån.

Idag går det att pantsätta:

 • registrerade svenska varumärken
 • svenska varumärkesansökningar
 • internationella varumärken enligt Madridprotokollet
 • internationella varumärkesansökningar som gäller i Sverige.

Panträtten, avtal och regler

Panträtten kommer till genom att ett skriftligt avtal om pantsättning registreras hos oss på PRV. En pantsatt rätt till ett varumärke eller en varumärkesansökan kan du överlåta, pantsätta till annan långivare eller licensiera.

En ny förvärvare, panthavare eller licenstagare är bunden av pantsättningen på samma sätt som den som överlåter, även om något förbehåll inte har gjorts vid överlåtelsen. Det är upp till dem att kontrollera om panträtten har registrerats i PRV:s varumärkesregister eller antecknats i ansökningsdiariet.

Vem kan vara panthavare?

Både fysiska och juridiska personer kan vara panthavare.

Vem kan lämna in ansökan?

Både pantupplåtaren och panthavaren kan lämna in en ansökan om pantsättning. Tillsammans med ansökan lämnas ett daterat pantsättningsavtal in i original eller bestyrkt kopia.

Vad ska ansökan innehålla?

För varje separat varumärke som ska pantsättas ska du alltid skicka in en ansökan tillsammans med vidimerade handlingar och betala ansökningsavgift. Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Varumärkets ansöknings- eller registreringsnummer.
 • Pantupplåtarens (varumärkesinnehavarens) fullständiga namn eller firma - helst med firmans organisationsnummer.
 • Panthavarens (till exempel en banks) fullständiga namn och adress.
 • Dagen för pantupplåtelsen.
 • Om du anlitar ett ombud måste en ombudsfullmakt i original skickas in med ansökan.

Registrering eller avregistrering av pantsättningsavtal. e-tjänst (extern webbplats)

Ansökan om registrering av pantsättningsavtal (pdf 150 kB)

Bekräftelse

När pantsättningen har blivit registrerad i varumärkesregistret skickar vi en bekräftelse på pantsättningen till den som har ansökt.

När upphör en pantsättning eller blir ogiltig?

En pantsättning kan upphöra eller bli ogiltig av flera anledningar. Det kan ske på PRV:s initiativ eller genom att det kommer in en anmälan till oss.

På PRV:s initiativ

På PRV:s initiativ kan pantsättningen upphöra eller bli ogiltig om:

 • Varumärkesansökan har avslagits eller avförts.
 • Varumärkesansökan har överförts på grund av bättre rätt.
 • Den sökande har återkallat sin varumärkesansökan.
 • Varumärkesregistreringen inte har förnyats.Varumärket har förklarats ogiltigt av Patent- och marknadsdomstolen.

Efter anmälan

En pantsättning kan upphöra eller bli ogiltig efter anmälan till oss om:

 • Panträtten har förklarats ogiltig av Patent- och marknadsdomstolen.
 • Panthavaren meddelar att varumärket har sålts för att pantsättaren inte har betalat skulden på förfallodagen. Om det är aktuellt måste en överlåtelsehandling skickas in till oss för godkännande innan pantsättningen kan registreras som upphörd. Om en ny innehavare av varumärket ska antecknas i registret måste en ansökan om detta skickas in tillsammans med nödvändiga handlingar och ansökningsavgift.
 • Panthavaren anmäler att lånet har betalats och att pantsättningen därmed ska upphöra.

Borttagande av pantsättning

För att en pantsättning mot ett varumärke ska kunna tas bort, måste en begäran skickas in där en behörig företrädare intygar att panträtten har upphört. Ange vilket pantsättningsavtal som har upphört, till exempel avtalsdatum.

Ansökan om avregistrering av pantsättningsavtal (pdf 625 kB)

Överlåtelse av pantsättningsavtal

Ett registrerat pantsättningsavtal kan överlåtas till en ny panthavare som därefter kan antecknas.

Både den antecknade panthavaren och den nye panthavaren kan skicka in en ansökan om överlåtelse av pantsättningsavtal.

Anteckning kan endast göras, om det framgår i det registrerade pantsättnings-avtalet att det kan överlåtas till en ny panthavare.

För varje separat varumärke där det registrerade pantsättningsavtalet ska överlåtas, ska en skriftlig undertecknad ansökan skickas in tillsammans med vidimerade handlingar som styrker överlåtelsen av avtalet, och att ansökningsavgiften betalas.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Varumärkets registrerings- eller ansökningsnummer.
 • Den nya panthavarens (till exempel en banks) fullständiga namn och adress.
 • Dagen för överlåtelse av pantavtalet.
 • Ansökan ska vara undertecknad i original av sökanden.

Avgiften för ansökan är densamma som för en ansökan om registrering av ett nytt pantsättningsavtal.

Avgifter och betalning

Om sökanden är ett ombud, måste en fullmakt i original eller som en bestyrkt kopia skickas in med ansökan.

När det registrerade pantsättningsavtalet har antecknats på den nye panthavaren, skickar PRV en bekräftelse på utförd anteckning till den som har ansökt.

Ansökan om överlåtelse av pantsättningsavtal (pdf 40 kB)