Gå till innehållet

Invändning

Efter att ditt patent har meddelats i Svensk Patenttidning har vem som helst möjlighet att invända mot patentet under nio månader. Om vi anser att en sådan invändning är befogad kan vi upphäva patentet eller meddela det i ändrad lydelse.

En invändning kan göras på följande grunder

  • Patentet har meddelats trots att de grundläggande villkoren inte är uppfyllda: uppfinningen kan sakna nyhet, uppfinningshöjd eller industriell tillämpbarhet. Patentet kan ha beviljats någon som inte var berättigad till det.
  • Uppfinningen är inte så tydligt beskriven att en fackman kan utöva den.
  • Patentet avser sådant som inte framgick av ansökan när den först gjordes.

Har du svårt att förstå innehållet i patentskriften för att den är i engelsk lydelse kan du begära att den översätts till svenska.

Vill du invända mot någon annans patent ska du göra det skriftligt till oss inom invändningstiden. Invändningsskrivelsen ska ange vilken eller vilka av invändningsgrunderna du stödjer dig på. Den ska också vara undertecknad av dig själv eller ditt ombud.

Tänk på att i allmänhet är det den som påstår något som har bevisbördan för att det stämmer. Att bara påstå att till exempel viss information var känd vid en angiven tidpunkt räcker inte som bevis.

Invändningen prövas av oss på PRV. Som patenthavare får du ta del av invändningen och alla handlingar som invändaren har gett in. Du får sedan möjlighet att skriftligen bemöta invändningen. När invändningsärendet är utrett och parterna fört fram sin syn på saken fattar vi ett beslut i ärendet.

Det finns tre möjliga beslut

  • PRV upphäver patentet
  • PRV avslår invändningen
  • PRV upprätthåller patentet i ändrad lydelse

Svensk Patentdatabas