Ombud inför EUIPO

Du som under minst fem år har uppträtt som ombud i varumärkesärenden inför PRV kan ansöka om att bli ombud inför European Union Intellectual Property Office, EUIPO.

Detta innebär att du får rätt att företräda kunder direkt mot EU:s varumärkesbyrå.

Föreskrifterna för EUIPO-ombud regleras i artikel 120.1 till 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken (ändringsförordningen).

Vad krävs?

I enlighet med artikel 120.1 får en fysisk eller juridisk person inför EUIPO endast företrädas av:

a) en utövande jurist som har rätt att verka i en av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) medlemsstater och som bedriver verksamhet i EES. Den utövande juristen måste dock vara behörig att uppträda som ett ombud i varumärkesfrågor i den aktuella staten.

b) ett auktoriserat ombud som är upptaget i den förteckning som förs av EUIPO.

EUIPO:s tolkning av bestämmelsen i artikel 120.1 a är att en utövande jurist (legal practitioner) är samma sak som en advokat i Sverige.

Ombud som inte är advokater måste i enlighet med artikel 120.1 b vara upptagna i förteckningen över auktoriserade ombud. För svenska ombud krävs det att de har verkat inför PRV i minst fem år med klientärenden (ansökningar, invändningar med mera). Om ett ombud uppfyller kraven utfärdar PRV ett intyg som ska sändas tillsammans med ombudets ansökan till EUIPO. Det är dock EUIPO som slutligt beslutar om ett ombud kan tas upp i förteckningen eller inte.

För att PRV ska kunna utfärda ett intyg behöver vi en anhållan om intyg och förutom detta ska föreskriven avgift betalas.

Anhållan om intyg

Anhållan om intyg ska ange på vilket sätt ett ombud uppfyller föreskrifterna i artikel 120.2 c beträffande kravet att under minst fem år ha uppträtt som ombud i varumärkesärenden inför PRV. Detta kan göras genom hänvisningar till ett urval relevanta ärenden (till exempel ansöknings-, invändnings- eller förnyelseärenden) under de fem åren som ombudet hänvisar till eller på annat lämpligt sätt i bilageform.

Anhållan om EUIPO-ombudsintyg från PRV (pdf 172 kB)

Ansökan om ombudskap inför EUIPO

För att EUIPO i sin tur ska kunna uppta ett ombud i förteckningen över auktoriserade ombud måste ombudet lämna in en ifylld ansökningsblankett till EUIPO.

Forms and filings, EUIPO (extern webbplats)

Avgiften

Avgiften för granskning av inlämnade handlingar framgår av PRV:s avgiftslista. Beloppet kan sättas in på PRV:s Bankgiro 5052-6797. På inbetalningen ska det, förutom sökandens namn, även stå att den avser avgift för ansökan om intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av förordningen om gemenskapsvarumärken.

Om ett intyg utfärdas skickas det av PRV till sökanden som ska foga det till sin ansökan till EUIPO.