Krav på inskickade handlingar för varumärke

Här läser du om de krav som vi ställer på dina inskickade handlingar.

Använd våra e-tjänster

Vi har e-tjänster för att skicka in många olika handlingar. Använd gärna dem.

E-tjänster för varumärke

Handlingar som ska skickas in i original

  • Hemlandsbevis

  • Medgivande till registrering

  • Prioritetsbevis

  • Överklagande

Fullmakt

Skicka in i original med datum, signatur och namnförtydligande. Vi godkänner också en kopia om den är bestyrkt genom e-legitimation via e-tjänst eller originalunderskrift och namnförtydligande.

Även ett skannat dokument som skickas till PRV med e-post ser vi som en bestyrkt kopia. Det betyder att skannade underskrivna fullmakter godtas. Vi godtar inte faxade fullmakter eftersom kvaliteten är för dålig.

Vi godtar en kopia på en fullmakt om den har lämnats in i original i ett annat ärende och du samtidigt i din nya ansökan hänvisar till det andra ärendets nummer. Fullmakten måste gälla alla berörda ärenden.

Handlingar som ska skickas in som bestyrkt kopia

  • Stadgar

  • Handling som visar firmateckningsrätt (till exempel årsmötesprotokoll)

E-post

Du kan skicka in handlingar via e-post om inte original krävs. Skannade och e-postade dokument ser vi som bestyrkta kopior.

Anståndsbegäran

Skickas in via papper, e-post eller fax.

Svar vid föreläggande

Godtas via papper, e-post eller fax. I vissa fall krävs underskrift i original. Om vi av någon anledning behöver ifrågasätta att svaret verkligen kommer från den sökande eller ombudet kan vi begära in en handling med underskrift i original.

Fusion

Vid en företagsfusion behöver du skicka en ansökan samt ett utdrag ur bolagsregistret. Ett sådant utdrag får du från Bolagsverket eller motsvarande myndighet i utlandet.

Fax

Vi godtar inte fax som bestyrkta kopior för att kvaliteten är för dålig. Du behöver därför skicka in ett original eller en bestyrkt kopia (när det räcker) efter att du har faxat en skrivelse till oss.

Skicka e-post till oss med ett webbformulär

PRV granskar inte firmatecknare

PRV granskar inte om den som skrivit under en inskickad handling är behörig som firmatecknare eller genom någon form av fullmakt. Det är parterna själva som ansvarar för att dokumenten är undertecknade av en behörig person.

Uppdaterad 2023-03-27