Avgifter för varumärke

Här hittar du samlad information om vad det kostar att göra en varumärkesansökan.

Ansökningsavgifter för svenskt varumärke

Avgiften gäller kostnaden för att handlägga din varumärkesansökan. Du behöver betala oavsett om den blir registrerad eller inte. Att ansöka via e-tjänst har en lägre avgift.

Ansöka om varumärke med e-tjänst
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke. 2 400 kr
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 1 000 kr

Med annan tjänst avses ansökan som givits in på annat sätt än PRV:s e-tjänst, inklusive ansökningar som ges in via e-post.

Ansöka om varumärke – via papper eller annan ansökan

Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 

3 500 kr
Ansökan om registrering för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan. 1 800 kr
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 1 000 kr

Avgifter för att ändra och förnya svenskt varumärke

Avgiften gäller kostnaden för att handlägga din varumärkesansökan. Du behöver betala oavsett om den blir registrerad eller inte. Att ansöka via e-tjänst har en lägre avgift.

Registrerat varumärke – med e-tjänst
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 2 400 kr
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass. 200 kr
Återupptagning av avskriven ansökan (enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 36 § tredje stycket VmL) 500 kr
Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare. 1 800 kr
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 1 000 kr
Ansökan om anteckning av licens. 1 000 kr
Ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistrering 900 kr
Ansökan om ändring av företagsnamn (oförändrad juridisk person), ansökan om ombudsändring samt ansökan om adressändring är kostnadsfria.  
Varumärke – annan ansökan
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 3 500 kr
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer en kostnad för varje klass. 200 kr
Återupptagning av avskriven ansökan (enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 36 § tredje stycket VmL) 500 kr
Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare. 1 800 kr
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person. 1 000 kr
Ansökan om anteckning av licens. 1 000 kr
Ansökan om administrativ hävning av varumärkesregistrering.  900 kr
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke. 1 000 kr
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering. 1 800 kr
Ansökan om ändring av företagsnamn (oförändrad juridisk person), ansökan om ombudsändring samt ansökan om adressändring är kostnadsfria.  

Övriga avgifter

Avgifter för registreringsbevis
Registreringsbevis som beställs i efterhand för ett registrerat varumärke.
(Registreringsbevis ingår i ansökningsavgiften i samband med nyansökan.)
200 kr
Historiskt registreringsbevis 350 kr
Prioritetsbevis 350 kr
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning

Ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

1 660 kr
Avgift för anmälan av svenskt kommunalt vapen
Registreringsavgift 2 400 kr

Avgifter för internationellt varumärkesskydd

Avgifter i anslutning till EU-varumärke
Omvandling av ansökan om registrering av EU-varumärke respektive -kollektivmärke, för skydd i en klass. 3 000 kr
Omvandling av ansökan, för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Intyg avseende ombudskap inför EUIPO. 1 200 kr
Avgifter för internationell ansökan enligt Madridprotokollet
Ansökan om internationell registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke. 3 500 kr
Ansökan om internationell registrering för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Återupptagning av avskriven ansökan (enligt 5 kap. 6§ andra stycket VmL) 500 kr

Direkt till Internationella byrån betalas först en grundavgift. Därefter betalas antingen en 1) supplementär avgift för varje klass utöver de första tre och en kompletterande avgift per designerat land, eller 2) individuell avgift till de länder som har valt att ta ut en sådan.

Vilka avgifter som gäller kan du läsa mer om på hos WIPO.
WIPO (extern webbplats)

 
Avgifter för internationell registrering enligt Madridprotokollet
Anteckning i varumärkesregistret om utbyte av en nationell registrering till en internationell varumärkesregistrering enligt 5 kap 20 § VmL (Replacement) 1 400 kr
Omvandling av en internationell varumärkesregistrering, vars ursprungsdesignering upphört att gälla, till en svensk varumärkesansökan enligt 5 kap 22 § VmL (Transformation) 3 500 kr
Ansökan för varje klass utöver den första. 1 000 kr
Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare för den svenska delen av den internationella registreringen 1 800 kr
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning av innehav av ny juridisk och/eller fysisk person för den svenska delen av den internationella registreringen 1000 kr
Ansökan om anteckning av licens för den svenska delen av den internationella registreringen 1000 kr
Ansökan om administrativ hävning av en internationell registrering 450 kr