Ordlista P-R

Ord på bokstäverna P-R.

P

Pantsättning

Genom att pantsätta ditt patent eller ditt varumärke kan du använda det som säkerhet för ett lån. Om pantsättningsavtalet har registrerats hos PRV kan ingen annan än långivaren göra anspråk på panträtten.

Pariskonventionen

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd skrevs under i Paris 1883 och omfattar idag omkring 160 länder, däribland Sverige. Konventionen omfattar skydd för patent, varumärken och design (och även mot illojal konkurrens). Huvudprincipen är nationell behandling vilket innebär att medlemsländerna är förpliktade att ge den som tillhör ett annat medlemsland lika omfattade rättsskydd som sina egna medborgare. Konventionen innefattar också en företrädesrätt, kallad prioritet. Rätten till prioritet innebär att den som har lämnat in en ansökan om patent, mönster- eller varumärkesregistrering i ett land som är anslutet till Pariskonventionen har rätt att inom viss tidsfrist lämna in en likalydande ansökan i ett annat land och begära prioritet från den tidigare ansökan och alltså tillgodoräkna sig det tidigare ingivningsdatumet. Ett tidigare ingivningsdatum ger dig företräde framför andra som eventuellt ansöker om exempelvis patent på samma eller liknande uppfinning. Tidsfristen är tolv månader för patent, sex månader för varumärken och design. Pariskonventionen administreras av WIPO.

Patent

Patent är den immaterialrätt som ger skydd för uppfinningar, det vill säga tekniska lösningar på problem. Patent ska inte förväxlas med andra immaterialrätter, som exempelvis upphovsrätt eller varumärkesrätt. Ett patent ger dig en tidsbegränsad ensamrätt att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt. Det innebär att ingen annan har rätt att använda den vid till exempel tillverkning eller försäljning.

Patentansökan

En patentansökan består av en ansökningshandling med bilagor (beskrivning, patentkrav och sammandrag), som man lämnar in för att söka patent.

Patentbyrå

En patentbyrå är en ombudsfirma som specialiserat sig på immaterialrätt. Hos en patentbyrå kan du betala för att t.ex. få hjälp med att skriva din patentansökan.

Patent Cooperation Treaty

Patent Cooperation Treaty (PCT) administreras av ett FN-organ, World Intellectual Property Organization (WIPO), som ligger i Genève. PCT innebär att sökanden genom att lämna in en enda patentansökan på ett enda språk anses ha ingett den i samtliga PCT:s medlemsländer. PCT innebär dessutom att prövningen av ansökningar koncentreras till några få patentverk med särskilt goda resurser, däribland PRV.

Patentexpert

En patentexpert på PRV är en särskilt erfaren och kunnig patentingenjör som har genomgått patentexpertutbildning inom myndigheten. Patentexperten ansvarar tillsammans med sin chef för handläggningskvaliteten. Vissa beslut, till exempel avslag och invändningsbeslut fattas av en beslutande patentexpert. En ingenjör kan alltid konsultera sin patentexpert under ansökans tekniska handläggning.

Patentkrav

Den del av patentansökningen som definierar uppfinningens skyddsomfång. Ett patentkrav består av en inledande del där teknikens ståndpunkt redovisas och en kännetecknande del som anger det nya hos uppfinningen. Patentkravet i sin helhet definierar skyddsomfånget. Patentkraven kan antingen vara självständiga eller osjälvständiga. Ett självständigt patentkrav ska innehålla alla de bestämningar som krävs för att utföra uppfinningen med ledning av beskrivningen. Ett osjälvständigt patentkrav avser en särskild utföringsform av uppfinningen, och ska läsas ihop med ett självständigt patentkrav.

Patenterbarhetskriterier

De tre villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få patent på sin uppfinning: nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet.

Nyhet:

Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd:

Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare. Lösningen får inte ligga nära till hands för den som är kunnig inom uppfinningens teknikområde. Det innebär att nya sätt att kombinera kända metoder eller föremål inte nödvändigtvis är patenterbara.

Industriellt tillämpbar:

En uppfinning måste, för att vara patenterbar, kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen ska vara reproducerbar och kunna tillverkas eller utföras inom ”industri” i ordets vidaste bemärkelse. Detta omfattar utöver industri i traditionell mening också annan verksamhet, såsom exempelvis transportväsende, jordbruk, jakt, offentlig förvaltning och sjukvård. Det innebär också att en uppfinning som påstås fungera på ett sätt som strider mot naturlagarna, t ex en evighetsmaskin, inte är patenterbar.

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket, PRV, har som mål att vara det naturliga centret för immaterialrätt i Sverige. Vi är en statlig förvaltningsmyndighet som ger skydd för tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för periodiska skrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden. Till oss kan du vända dig med frågor om all immaterialrätt, inklusive upphovsrätt.

Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen, PMD, är en avdelning av Stockholms tingsrätt som prövar PRV:s beslut. PMD:s avgöranden går i sin tur att överklaga till Patent- och marknadsöverdomstolen.

PCT

Se Patent Cooperation Treaty.

PMD

Se Patent- och marknadsdomstolen.

PMÖD

Se Patent- och marknadsöverdomstolen.

Periodisk skrift

En periodisk skrift kan vara en tidskrift, en tidning eller annan tryckt skrift. Skriften ska vara avsedd att ges ut minst fyra gånger per år enligt en utgivningsplan eller faktiskt ges ut minst fyra gånger per år. Skriften ska även ges ut under en bestämd titel.

Personnamn

Det finns tre typer av personnamn: förnamn, efternamn och mellannamn. Vissa personnamnsbyten gör du vid PRV, andra vid Skatteverket.

Prioritet, design

Om du har ansökt om designskydd för din design i ett första land kan du söka vidare i andra länder genom att hänvisa till prioritet från din ansökan i det första landet. En ansökan i ett annat land bedöms i så fall ha blivit gjord samtidigt som den ansökan som inlämnades i det första landet. Det kan ha betydelse till exempel om någon annan lämnar in en ansökan med en liknande design ungefär samtidigt som du. För att begäran om prioritet ska godkännas måste ansökan i annat land göras inom sex månader från det den första ansökan avseende designen gjordes.

Prioritet, patent

När man söker patentskydd, kan man begära prioritet från en tidigare, första ansökan. För att prioritet ska kunna beviljas i en patentansökan måste den senare ansökan lämnas in inom 1 år från den första ansökans ingivningsdag. Prioriteten innebär att vid bedömning av nyhet anses din senaste ansökan vara gjord samtidigt som den första ansökan. Du kan då få företräde framför någon annan som eventuellt lämnar in en ansökan på samma eller liknande uppfinning.

Prioritet, varumärke

Om du har ansökt om registrering av samma märke i ett annat land kan du begära prioritet. Det betyder att du får räkna den dag du lämnade in den första ansökan som inlämningsdag även för din svenska ansökan. Det kan ha betydelse för om ditt varumärke kan registreras eller inte, till exempel om någon har lämnat in en ansökan om ett liknande märke samtidigt eller strax innan dig. Din första ansökan får inte vara äldre än sex månader.

Processer

PRV arbetar processorienterat. Genom relevanta och tydliga processer säkerställs att alla steg i handläggningen och all övrig kommunikation med kund sker på ett korrekt sätt. Därför arbetar PRV ständigt med att utveckla processerna i verksamheten.

PRV

Se Patent- och registreringsverket.

R
 

® Registrerat

®-symbolen används för att visa att ett visst varumärke är inregistrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige. Dock strider det mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är inregistrerat.

Reproducerbarhet

Reproducerbarhet betyder att resultatet ska bli detsamma varje gång uppfinningen utövas.

A-EF-JK-OP-RS-TU-Ö