Ordlista U-Ö

Ord på bokstäverna U-Ö.

U

Uppfinningshöjd

Ett patenterbarhetskriterium som säger att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från vad som finns på marknaden. Det ska inte vara uppenbart för en fackman att komma fram till uppfinningen med hjälp av känd teknik.

Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärliga och litterära verk såsom böcker, musikaliska kompositioner, teaterpjäser och filmer. Även fotografiska verk, bildkonst, byggnadskonst, konsthantverk, datorprogram m.m. skyddas genom upphovsrättslagen.

Utgivning, periodisk skrift

En skrift anses utgiven när den är utlämnad till försäljning eller för spridning på annat sätt i Sverige.

Utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis för periodisk skrift utfärdas på ansökan av PRV. Beviset får inte utfärdas om titeln är lätt förväxlingsbar med en annan titel som det finns utgivningsbevis för. När utgivningsbevis registrerats innebär det att det inte finns hinder enligt tryckfrihetsförordningen att ge ut den periodiska skriften.

Utgivningsplan

Utgivningsplanen för en periodisk skrift ska vara minst fyra nummer per år.

Utgivningsort

En periodisk skrifts utgivningsort ska anges i ansökan om utgivningsbevis. Med utgivningsort menas normalt den postort där huvudredaktionen befinner sig. Utgivningsorten är avgörande för var tryckfrihetsmål ska tas upp i domstol.

Utstyrselmärken

I vissa fall kan själva varan eller dess förpackning fungera som ett varukännetecken. Sådana varumärken kallas utstyrselmärken. Exempel på utstyrselmärken är parfym- eller likörflaskor.

V

Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett varumärke kan exempelvis vara ett eller flera ord eller en grafisk symbol som kännetecknar varan eller tjänsten. Varumärket kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt såsom bokstäver, siffror och figurer. Även själva varan eller varans förpackning kan fungera som ett varumärke. En fantasifull parfymflaska är ett sådant exempel. Även ljud och melodier kan registreras som varumärken. Ett bra varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra varor eller tjänster.

Varu- och tjänsteklassning

Varumärken registreras i olika varu- och tjänsteklasser. När du fyller i din ansökan måste du dels ange vilka varor/tjänster du vill använda ditt märke för eftersom dessa kommer att ligga till grund för ditt skydd, dels vilken eller vilka klasser dina varor/tjänster hör till - en varu- och tjänsteförteckning. Till exempel registreras möbler i klass 20 och datakonsulttjänster i klass 42.

Verkligt bruk

Användningen av ett varumärke måste nå upp till kravet på verkligt bruk för att inte riskera att hävas på grund av regeln om användningstvång. Bedömningen om kravet på verkligt bruk har uppnåtts grundar sig på en helhetsbedömning där hänsyn tas till marknad, produkttyp, kunderna och företaget i sig. En förutsättning är att användningen inte företagits enbart i syfte att upprätthålla varumärkesregistreringen. Ett gemenskapsregistrerat varumärke behöver inte användas i hela EU, utan det räcker med att varumärket har använts i syfte att upprätthålla eller skapa marknadsandelar inom EU för dess varor eller tjänster som omfattas av varumärket. Exempelvis, ett EU-varumärke för köttbullar som endast nyttjas i Sverige kan uppnå kravet på verkligt bruk enkom genom användningen i Sverige. Det är en bedömningsfråga från fall till fall om kravet på verkligt bruk har uppnåtts.

Världspatent

Något sådant finns inte och har aldrig funnits. Det är alltså inte möjligt att lämna in en patentansökan hos en myndighet som sedan ger ett patentskydd som gäller i hela världen. Om du har lämnat in en nationell ansökan eller en PCT-ansökan hos PRV kan din ansökan dock vara prioritetsgrundande för nya ansökningar runt om i världen.

W

WIPO

Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO). FN-organet WIPO är baserat i Genève och arbetar med att främja skyddet för immaterialrättslig egendom. WIPO administrerar en rad immaterialrättsliga konventioner.

Å

Årsavgifter

Se Förnyelser. 

Återkallelse av utgivningsbevis

Ett utgivningsbevis kan återkallas på begäran av ägaren, på PRV:s eget initiativ eller på begäran av någon annan. Om beviset återkallas kan det i vissa fall ligga kvar som ett hinder för registrering av lätt förväxlingsbara titlar under två år, om inte medgivande finns från ägaren till det återkallade utgivningsbeviset. Om en annan person än ägaren till en titel begär att PRV återkallar ett utgivningsbevis får ägaren och den ansvarige utgivaren möjlighet att komma in med synpunkter innan vi beslutar om utgivningsbeviset ska återkallas eller inte.

Ö

Öppet utnyttjande

En uppfinning som på något sätt har nyttjats utanför ett slutet sällskap innan den är patentsökt har förlorat sin nyhet och kan därmed inte blir föremål för patent. Det gäller oavsett om den nyttjats av uppfinnaren/sökanden själv.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun finns en överförmyndarnämnd, som bland annat har ett register över de personer som är folkbokförda i kommunen och har förvaltare. En ansvarig utgivare för periodisk skrift får inte ha förvaltare och måste därför lämna in ett bevis till PRV som kallas förvaltarfrihetsbevis. Beviset utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där utgivaren är folkbokförd och får inte vara äldre än tre månader.

Överklagan

Om du inte är nöjd med PRV:s beslut kan du överklaga det till Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Ditt överklagande ska ställas till Patent- och marknadsdomstolen men skickas till oss på PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument. Om vi står fast vid vårt beslut går ditt överklagande vidare till PMD. Deras beslut kan i sin tur överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, om prövningstillstånd ges. PMÖD:s domar kan slutligen överprövas av Högsta domstolen, men även där bara om prövningstillstånd beviljas.

A-EF-JK-OP-RS-TU-Ö