Affärsidé

Ett företags affärsidé handlar om inriktningen och utformningen av verksamheten. Ser du framför dig att företagets framgång ligger i de immateriella tillgångarna, tänk tidigt på att skydda dem. 

En affärsidé är en grundläggande förutsättning för ett företags existens. Den behöver inte vara unik för att ditt företag ska bli framgångsrikt. Du kan till exempel genom franchising använda en redan befintlig affärsidé och etablera den på en ny marknad.

Beskriv din affärsidé skriftligt i ett dokument. Det är bra så att du själv och andra vet vad ditt företag ska fokusera på. Redogör för:

  • vilken marknad ditt företag vänder sig till
  • vilka behov som företaget tillfredsställer genom sina produkter eller tjänster
  • företagets styrka och unika kompetens. 

Du behöver alltså ha klart för dig vad, hur och till vem du ska sälja och vad som är unikt med just ditt företag. Dela gärna in affärsidén i yttre och inre affärsidé.

Yttre affärsidé

Kunder: Vilka vänder sig företaget till? Vilka behov har denna grupp som det här företaget kan tillfredsställa?

Produkt, vara eller tjänst: Vad ska företaget sälja? Hur tar produkten hand om kundens behov?

Inre affärsidé

Metod: På vilket sätt ska företaget organiseras? Vilka processer ska man ha, till exempel för att hantera immateriella tillgångar?

Konkurrens: På vilket sätt ska företaget hävda sig gentemot konkurrenter inom samma bransch, eller närliggande branscher? Hur säkrar man sina immateriella tillgångar gentemot konkurrenterna?

Skydda de immateriella tillgångarna

För att kunna dra nytta av de immateriella tillgångarna i företaget måste du först identifiera dem. Det gör du genom vårt test Testa ditt företag. I slutet av testet får du veta mer om hur du kan få råd och ekonomiskt stöd. Immateriella tillgångar kan till exempel vara:

  • namnet och logotyper för företaget, en produkt eller tjänst
  • design och utseende, text, foto, musik, film, datorprogram, dataspel och appar
  • affärsidéer, affärsmodeller, interna manualer, tillverkningsprocesser och arbetsmetoder
  • kundregister, egna databaser
  • egenutvecklad teknik
  • forskningsresultat och resultat av utvecklingsarbete
  • certifieringar, samarbetsavtal och goodwill.