Affärsstrategi

En affärsstrategi är en långsiktig plan för hur företaget ska nå verksamhetsmålen. 

I affärsstrategin behöver man definiera hur företaget ska bli lönsamt, vilken riktning man ska ha på verksamheten, tänkbara marknader nu och i framtiden, hur man kan skapa konkurrensfördelar och hävda sig gentemot sina konkurrenter, vilka resurser som behövs för att affärsidén ska gå att genomföra och identifiera externa faktorer som man behöver ta hänsyn till – vilket skiljer sig åt beroende på vilket typ av företag man har, inom vilken bransch man verkar och på vilken marknad man är. Strategier för att hantera immateriella tillgångar är en del av affärsstrategin.

Affärsstrategin måste baseras på medvetna, väl genomtänkta val kring verksamhetens inriktning. Man kan också uttrycka det som att man i affärsstrategin ska fastslå mål och syfte för företaget, staka ut en väg för att nå dit man vill och sedan följa den vägen för att nå det uppsatta målet.

Frågor som kan vara bra att ställa sig när man funderar över sitt företags affärsstrategi:

  • Vart ska företaget långsiktigt? Vart är det på väg just nu?
  • Vilka marknader ska företaget/vår produkt finnas på?
  • Hur ska vi bli bättre än konkurrenterna?
  • Vilka externa faktorer behöver vi ta hänsyn till?
  • Vilka resurser behöver vi för att nå dit vi vill?