Certifiering

Certifiering kommer från det latinska ordet certi´fico – "bekräfta". En certifiering är en typ av intyg eller ett bevis på att ett visst mått av förtroende har getts en produkt, tjänst, process eller person. Vanligtvis är certifieringen utfärdad av ett certifieringsorgan.

Att något är certifierat innebär att det överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Ett certifikat är alltså ett bevis på att något uppfyller specifika, ställda krav. En certifiering innebär också att den/det som är certifierat måste följas upp och kontrolleras, för att säkerställa att det som certifieringen avser fortfarande gäller. Exempelvis: Har den certifierade personen fortfarande tillräckliga kunskaper? Fungerar den certifierade processen eller tjänsten i överensstämmelse med standard? Eller, för en certifierad produkt; överensstämmer alla tillverkade exemplar med det certifierade exemplaret? Certifieringen ska genomföras i enlighet med ett certifieringssystem med bestämda, uppställda regler. Ett certifieringsorgan kan driva egen provnings- och kontrollverksamhet eller decentralisera arbetet och låta provningar och kontroller utföras av andra organ.

Ackrediteringsorganet Swedac är en myndighet underställd regeringen, som utfärdar "certifiering under ackreditering", vilket är jämställt med det gamla begreppet "statlig auktorisation".

En certifiering är tidsbegränsad, där fem år är en vanlig giltighetstid. Dessa fyra kriterier ska vara uppfyllda för certifiering:

  • kravuppfyllnad
  • efterlevnadskontroll
  • tidsbegränsning
  • ackreditering