Företagshemlighet

Företagshemligheter är information som företaget håller hemlig. För att räknas som en företagshemlighet måste informationen avse affärs- eller driftförhållanden som, om den avslöjades, skulle innebära skada för företaget. 

Informationen kan vara dokumenterad, till exempel i form av ritningar eller modeller, eller helt enkelt vara sådant som bara ett fåtal personer i företaget känner till. Det är viktigt att i avtal reglera att de personer som har kännedom om företagshemligheterna inte tar informationen med sig, om de slutar eller byter jobb, oavsett om de har tillgång till företagshemligheterna i muntlig eller skriftlig form.

Att behålla information eller kunskap som företagshemlighet kan i vissa fall vara ett alternativ till att söka patent. Patent ger förvisso ensamrätt till din uppfinning under 20 år, men ett patent innebär också att uppfinningen offentliggörs. Som företagshemlighet kan informationen/kunskapen stanna inom företaget, men du riskerar att någon annan kommer på samma eller en snarlik lösning då du inte har ensamrätt till den. Exempel på välbevarade företagshemligheter är recepten på coca-cola och essensen som behövs för att tillverka julmust.

Företagshemlighet definieras i "Lagen om skydd för företagshemligheter" som "information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende". Skyddet är uppbyggt så att den som obehörigen skaffar sig tillgång till alternativt avslöjar en företagshemlighet kan förbjudas vid vite att röja eller utnyttja denna, alternativt dömas till böter eller fängelse.