Innovation

Ordet innovation kommer av latinets innovare, vilket betyder "att förnya" eller "åstadkomma något nytt".

I den nationella innovationsstrategin definieras innovation så här:

"Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan ta många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden."

En innovation är alltså en ny lösning eller en idé som är ett resultat av en utvecklingsprocess och som svarar mot ett behov som finns på marknaden. Det kan till exempel vara nya produkter, tjänster, affärsmodeller och tekniska lösningar men också erbjudanden som kombinerar varor och tjänster och sätt att ta fram lösningar där kunder och användare involveras i hög grad. Innovationer löser problem, fyller behov och möter en efterfrågan. Ett steg i att ta fram en innovation är att säkra de immateriella tillgångarna. Exempelvis bör man fundera över om man ska söka patent för sina tekniska lösningar.

På företagsnivå är innovationer viktigt för konkurrenskraften och i ett större perspektiv är innovationer viktiga för ett lands produktivitetsutveckling.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en internationell organisation som arbetar för samarbete mellan industriländer med demokrati och marknadsekonomi. OECD skiljer på graden av nyhet: det kan vara nytt för en organisation, nytt för marknaden (eller användningsområdet) eller nytt för världen. Ordet innovation betecknar både processen att ta fram nya lösningar och resultatet av processen, det vill säga de nya lösningarna. OECD definierar tre typer av innovationer; process-, produkt- och organisationsinnovationer.

  • Processinnovationer uppstår då en produkt eller tjänst kan produceras med mindre resurser.
  • Produktinnovationer innebär utveckling av en ny produkt eller tjänst, eller förbättring av en existerande produkt eller tjänst.
  • Organisationsinnovationer är nya former av organisationer.