Mönsterskydd

Mönsterskydd är den rättsliga termen för det man ofta brukar kalla designskydd, det vill säga ett skydd för nyskapande design. 

Ett mönsterskydd skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén. Med ett mönsterskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för mönsterskydd i Sverige. Mönsterskyddet gäller i fem år från det man lämnat in sin ansökan, och kan förlängas upp till max 25 år.

All formgivning går inte att mönsterskydda. För att en produkt ska kunna mönsterskyddas så krävs att den är:

  • Ny. Med det menas att denna design skiljer sig från all tidigare offentliggjord design, det räcker till exempel inte att byta färg på ett redan existerande mönster. Formgivaren har ett år på sig att registrera mönsterskyddet från offentliggörandet.
  • Designen måste ha särprägel. Det betyder att den inte får vara så enkel att den räknas som en form alla ska kunna använda, som en cirkel eller triangel.

Design kan inte heller skyddas om den utan tillstånd innehåller någon annans varumärke, skyddade firma, porträtt, släktnamn, konstnärsnamn eller ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den får inte heller innehålla ett statsvapen eller statsflagga, eller strida mot "god sed".

Ett mönsterskydd är en immateriell tillgång; designen kan säljas eller licensieras ut. Det kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners, eftersom de då kan känna sig trygga med att företaget har ensamrätt till designen.

Läs mer om mönster-/designskydd

Läs mer om mönster-/designskydd i PRV-skolan online